.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Energikällor

Ämne: Fysik, Samhälle
| Mer

VINDKRAFT

Vindenergi uppkommer genom (sol)strålningen som ger olikheter i temperaturen mellan olika platser. Detta medför en variation i lufttrycket som i sin tur sätter luften i rörelse. Vindkraftverkets turbin är monterad på ett torn ovanför marken. Från turbinen går en axel direkt in i ett växelhus där varvtalet ökar så att generatorn får rätt varvtal. Man har tillverkat en generator som ger ifrån mest energi vid en viss vindhastighet. Den vindhastigheten kallar man märkvind.

Vindkraft har utnyttjats i årtusenden. Från början utvanns vindenergin genom hjälpsegel för framdrivning av enkla båtar för att kunna förflytta sig lättare längs kuster och i floder. Utnyttjandet av vinden som energikälla är inte något nytt i Sverige heller utan har använts sedan 1300-talet. Det var då de första väderkvarnarna byggdes för att driva mjölkvarnar och andra typer av maskiner. Idag användes vindkraftverk främst vid elproduktion.

Ca 1 till 3 % av energin från solen som tillförs jorden omvandlas till vindenergi. Det mesta av vindenergin finns på hög höjd där vindhastigheter på 160 km/h förekommer men den är inte möjlig att utnyttja. Den energi som utvinns av ett vindkraftverk blir i slutänden värme genom den mekaniska energin som avges i elmotorer eller som direkt omvandling av el-energi till värme i

I november 2006 fanns cirka 750 installerade vindkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på cirka 500 MW, vilket motsvarar cirka en halv kärnkraftreaktor eller ett större vattenkraftverk. Totalt levererades knappt 1 TWh el från svensk vindkraft under år 2006. Energi från vindkraft förväntas flerdubblas både från havs- och landbaserad vindkraft. I september 2006 beslutade regeringen att anläggningar under 25 MW på samma plats inte behöver prövas enligt miljöbalken.

Under maj 2008 pekade energimyndigheten ut 423 områden i Sverige som skulle passa bra för vindkraftverk. Av den totala föreslagna ytan utgör 5817 km2 på land, 1908 km2 i vatten och 1948 km2 till havs. Dessa områden utgör cirka 2 procent av Sveriges yta. Områdena ger möjlighet till en elproduktion på 20 TWh per år från vindkraftverk på land. Sveriges totala energiförbrukning på ett år är ca 670 TWh. Energimyndigheten i Sverige avsatte 35 miljarder kr under 2008 till studier av vindkraftens miljöeffekter i ett projekt som skall pågå fram till 2011 som i fortsättningen främst skall inriktas på effekter av landbaserade vindkraftverk.

Utbyggnaden av vindkraftsparker i Europa har fått en bra respons från allmänheten. Englands regering har t.ex. målet att 10 procent av energin som används i hushållen skall komma från förnybara energikällor år 2010.

Negativa aspekter:

Stora roterande propellrar på höga stolpar syns vida omkring och avviker från den naturliga miljön. Vindkraftverk kommer behövas sättas upp i naturskön miljö, vanligtvis områden som är klassade som naturvårdsområden, naturreservat, kust- och skärgårdsområden eller områden med ett osedvanligt rikt fågelliv där snabbt roterande rotorblad utgör en risk för kollision med fåglar. Boende i närheten av potentiella byggnadställen har menat att kraftverken sänker fastighetspriserna utan att detta kompenseras på något sätt. Kraftverken genererar ett visst buller.

Positiva aspekter:

Vinden är gratis. Vindkraften är inte beroende av importerade bränslen. Priset på el utvunnen från vind påverkas inte av internationella kriser. Miljövänlig: ingen rök, inga utsläpp, inget avfall och det går nästan lika fort att montera ned ett vindkraftverk som att resa ett nytt.

KÄRNKRAFT

Kärnkrafttekniken bygger på så kallad fission: man klyver atomkärnor av den radioaktiva metallen uran. När kärnorna klyvs bildas det stark värme. Den används i sin tur för att hetta upp vatten som bildar ånga som driver en turbin som genererar el. Uranreserverna kommer att räcka i 50 år om vi fortsätter använda den som vi gör nu. Nuvarande lättvattenreaktorer använder inte bränslet särskilt effektivt vilket leder till energiöverskott som inte kan tas om hand. Det använda kärnbränslet är radioaktivt avfall. Nyligen använt avfall är så radioaktivt att en minuts strålning leder till döden. Ett stort kärnkraftverk producerar 3 kubikmeter (25-30 ton) avfall varje år.

Uran som man utvinner energin från inom kärnkraft kommer att ta slut inom en relativ kort tid medan vindenergi alltid kommer att kunna utnyttjas. Både kärnkraftverk och vindkraftverk förstör naturbilden och kan orsaka buller. Men kärnkraftverk är inte lika beroende av hur omgivningen ser ut så man kan bygga de på ställen där inte folk blir störda av dem. Ingen av energikällorna bidrar till växthuseffekten. Kärnkraften är väldigt effektiv och billig och om man ska satsa på vindkraft kommer det i början kosta väldigt mycket och behövas väldigt många vindkraftverk för att ersätta ett kärnkraftverk.

Energikällor, 4.1 out of 5 based on 17 ratings
| Mer
Betygsätt Energikällor


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Energikällor eller som på något sätt är relaterade med Energikällor.

Kommentera Energikällor

« | »