سیاست

موضوع : جامعه

دموکراسی نیاز دارد سیاست است ، اما سیاستمداران انجام دموکراسی حتی در دیکتاتوری نیست ، سیاست است.

سوسیالیسم :

مارکسیسم لنینیسم پنجم = تغییر سریع انقلاب

جنبش اصلاح طلبی S = آهسته تغییر

مارکس و لنین کمونیست روسیه شد

گراد ، Fp :

اجتماعی
لیبرالیسم (در میان)

Fp ، Kd :

لیبرالیسم اقتصادی (در میان)

م

مدرن
محافظه کاری (نگهداری قدیمی)

VN : پرسش [1.9.2_1090]
امتیاز : 1.3 / 5 (4 رای)
based on 4 ratings سیاست ، 1.3 از 5 بر 4 رأی
رای دادن به سیاست های


مدرسه مرتبط
زیر پروژه های مدرسه برخورد با سیاست یا به هر نحوی مربوط به سیاست.

بازخورد (نظر شما سیاست

« | »

مدرسه با این نسخهها کار میکند حداکثر امتیاز

بیشترین دفعات بازدید : مشق شب


جامه کش باف

در لباس کودکان