.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Arbetsmiljö

Ämne: Samhälle
| Mer

FYSISK ARBETSMILJÖ

Med den fysiska arbetsmiljön menar man den arbetsmiljö som påverkar vår kropp fysiskt dvs olämpliga arbetställningar, tunga lyft, dålig belysning, dålig ventilation, dåliga utsug, monotona arbetsuppgifter, buller m.m. sådana arbetsuppgifter som gör att vi får skador, värk i vår kropp eller våra inre organ. Det är angeläget att komma till rätta med denna typ av problem på arbetsplatserna, för om arbetsmiljön blir bättre mår alla bättre och gör ett bättre jobb.
Det är större chans att man lyckas om man tar lång tid på sig för att genomföra förändringar på ett företag.
Om arbetsmiljön ska bli bättre eller sämre beror inte alltid på tekniken i sig. Det hänger ofta på oss själva o vårt förhållningssätt som man kanske bör se till vid stillasittande arbete t.ex. vid en maskin som kan slita på axlar, nacke och armar, skador som i viss mån kan förebyggas av bra redskap typ stolar bord eller olika sätt av rörelse eller rotering på arbetsplatsen.

PSYKO SOCIAL ARBETSMILJÖ

Med den psyko-sociala arbetsmiljön menas den arbetsmiljö som påverkar oss psykiskt, man blir orolig och nervös.
Det som påverkar den psyko-sociala arbetsmiljön är t.ex. långa arbetsdagar, tidiga mornar, obekväma arbetstider som gör att arbetstagarnas liv blir stressigt.
Man kan även bli stressad av de krav som ställs i arbetslivet, både av för stora krav och för små krav. Andra orsaker till stress kan vara förändringar beträffande arbetsuppgifter m.m.
Även oro för ekonomi, familj m.m. kan bidra till stress i arbetslivet.
Psykiska påfrestningar kan även förstärka den fysiska belastningen. Stress kan t.ex. öka risken för besvär i nacke och skuldror.

ARBETSSKADOR

Att veta och tänka efter före gör att du kanske kan undvika vissa arbetsskador. Livsvillkoren spelar mycket stor roll för hur vi mår. Olika yrkesgrupper lever under olika villkor. Kvinnor och män har olika villkor.
Exempel på arbetsskador:
• Arbetsolycksfall: om man ramlar, bränner sig, skär sig o.s.v.
• Arbetssjukdom: skador som utvecklas under en längre tid genom dålig arbetsmiljö.
• Färdolycksfall: olycka som inträffar på väg till eller från arbetet.
• Smitta, sjukdomar som du fått i arbetet i kontakt med människor eller djur eller om du arbetat med smittämnen.
Man ska anmäla varje skada till sin chef, som i sin tur ska anmäla till försäkringskassan. En särskild blankett skall användas som man fyller i, chefen och skyddsombudet skall skriva under. Om skadan gör att du måste vara hemma från jobbet sjukanmäler man sig i vanlig ordning, på sjukanmälan ska man tala om att det handlar om en arbetsskada.

ARBETSMILJÖLAGEN

AML gäller så fort någon person arbetar för en arbetsgivares räkning, med några få undantag. AML gäller i vissa fall även utan anställningsförhållande. Den gäller t.ex. för alla skolelever, för praktikanter som utför arbete åt en arbetsgivare och för värnpliktiga.
AML gäller även för den som under vård i anstalt utför arbete.
AML reglerar arbetsmiljöns beskaffenhet dvs. hur arbetsmiljön skall vara, den reglerar även vilka skyldigheter arbetsgivare och arbetstagare har. Lagen reglerar även bemyndiganden för regeringen eller efter regeringens bestämmande. Arbetarskyddsstyrelsens rätt att utfärda föreskrifter med krav.
Lagen innehåller även bestämmelser för arbete med minderåriga samt paragrafer som reglerar samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Slutligen finns avsnitt om tillsyn, påföljder och hur man gör för att överklaga beslut.

ARBETSMILJÖREGLER

De grundläggande regler som gäller för vår arbetsmiljö regleras i arbetsmiljölagen. Regeringen har även utfärdat vissa kompletterande regler i arbetsmiljöförordningen. Reglerna i arbetsmiljölagen ger ramen för arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter som mer i detalj anger krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljön.

SKYDDSOMBUD

Arbetsmiljölagstiftningen anges att på arbetställe där minst fem anställda är sysselsatta skall det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud, även en ersättare bör utses.
Skyddsombudet utses av den lokala arbetsgivar organisationen finns ej sådan organisation utses skyddsombudet av arbetstagarna.
Skyddsombudet skall föra arbetstagarnas talan mot arbetsgivaren.
Skyddsombudet skall kunna ge den enskilde arbetstagaren det stöd man behöver samt information om vilka rättigheter och skyldigheter man har.
Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet rätt till utbildning och rätt att utföra arbetsuppgifter på arbetstid. Exempel på sådana arbetsuppgifter är: föra fram arbetstagarnas klagomål betr.arbetsmiljön, samt föreslå förbättringar. Andra uppgifter kan vara att deltaga vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder etc.
Skyddsombudet har som yttersta medel rätt att stoppa ett farligt och skadligt arbete och vända sig till yrkesinspektionen.

SKYDDSKOMMITE´

Arbetsmiljölagen anger att det på arbetsplatser som har mer än 50 anställda skall finnas en skyddskommite´, med personer från olika nivåer i företaget. Helst ska arbetsledare föra arbetsgivarens talan och medlemmar i den lokala fackklubbens styrelse föra den anställdes talan.
Kommittén har till uppgift att se till att den anställde mår bra, att arbetsuppgifterna och arbetsmiljön anpassas efter var och ens behov.
Här kan man ta upp frågor om arbetsmetoder, lokaler, utbildning m.m. Man behandlar även frågor om företagshälsovård samt arbetsanpassnings och rehabiliteringsverksamhet på arbetsstället.

YRKESINSPEKTIONEN

Arbetarskyddsstyrelsen är en statlig myndighet som har till uppgift att se till att arbetsmiljölagarna följs på arbetsplatser. Yrkesinspektionen fungerar som styrelsens förlängda arm. Yrkesinspektionen kan besluta om förbud av olika slag för att arbetsgivare ska följa lagen. Om yrkesinspektionen vid sin tillsynsverksamhet eller på annat sätt får reda på att arbetsgivaren bryter mot lagen eller föreskrifter som arbetsskyddsstyrelsen utfärdat med stöd av lagen, skall inspektionen se till att bristerna rättas till. Yrkesinspektionen är organiserad på 19 distrikt. I varje distrikt finns en yrkesinspektionsnämd. Denna består av distriktets chef och 6 andra ledamöter.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Är den åtgärd man gör av arbetsmiljön så att olyckor, arbetsskador ej skall uppstå. T.ex. lättare verktyg, förändringar, information om arbetsställningar, bättre belysning, skydd så man ej kan få klämskador, utsug av lösningsmedel, lyfthjälpmedel o.s.v.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Företagshälsovården ska finnas till hands och ha en rådgivande roll när det gäller arbetsmiljön. Företagshälsovården skall främst jobba med förebyggande åtgärder och mindre med sjukvård.
Där skall det finnas människor som vet mycket om hur kropp och själ hänger i hop. De vet vad som behövs för att vi ska må bra och vara kreativa. Inom företagshälsovården ska det finnas skyddsingengörer, läkare, sjuksköterskor, psykologer m.fl.

ERGONOMI

Ergonomi är kunskapen om människan i förhållande till alla de krav som arbetet och arbetsmiljön ställer. Det gäller att kunna anpassa arbetsmiljön till människor som har olika förutsättningar och behov.
Man skall också skapa ur hälsosynpunkt så riskfria arbetsförhållanden som möjligt samt låta den enskilde människan hjälpa till att skapa en arbetssituation som hon upplever som tillfredsställande.

MOBBNING

Tyvärr förekommer mobbning och trakasserier på många arbetsplatser. I arbetsmiljölagen brukar man använda kränkande särbehandling som ett samlingsbegrepp för olika typer av mobbning. Det kan vara svårt att upptäcka mobbning och dem som utsätts kanske i det längsta försöker låtsas som ingenting. Ofta börjar mobbningen med att personer har olika åsikter.
Den som mobbas kan bli utsatt för: Förtal, stoppad löneutveckling, bli fråntagen arbetsuppgifter, förflyttad, andra förnekar att det finns ett problem osv.

Arbetsmiljö, 2.8 out of 5 based on 3 ratings
| Mer
Betygsätt Arbetsmiljö


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Arbetsmiljö eller som på något sätt är relaterade med Arbetsmiljö.

Kommentera Arbetsmiljö

« | »