.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Den globala uppvärmningen

Inledning

Människan har småpratat om vädret i alla tider och överallt. Men det är annorlunda nu. Någonting håller på att hända med vår jord. Någonting mycket dåligt. Något vi måste förändra. Jag menar inte alla krig som rasar runt jorden, finanskrisen eller något liknande. Jag talar om någonting mycket värre.

Klimatförändringarna är något som berör oss alla och som kan komma att bli ett större hot om vi inte ändrar våra vanor drastiskt. I detta arbete kommer jag att ta upp olika saker som har med den globala uppvärmningen att göra. Med den globala uppvärmningen menar man de observationer som gjorts sedan 1900-talets början och tyder på att jordens medeltemperatur ökar. Dessa temperaturökningar beror på växthuseffekten som jag nu skall förklara.

Växthuseffekten

Växthuseffekten är idag ett ganska laddat ord. Men det är faktiskt ingenting negativt, det är tvärtom en bra sak. Utan växthuseffekten skulle vi i själva verket ha en medeltemperatur på 18 grader Celsius, alltså inte särskilt behagligt. Växthusgaserna bidrar därmed till en betydligt skönare medeltemperatur, cirka 15 grader Celsius. Problemet är att ökningen av växthusgaser i atmosfären leder till att mindre värme släpps ut, och därmed får vi en högre medeltemperatur. Det är detta klimatkrisen handlar om. Idag är de mest problematiska gaserna vattenånga, koldioxid, metan, freoner, kväveoxid och ozon. Av dem är det vattenångan som bidrar mest till växthuseffekten, men den är också svårast att komma åt. Därför lägger man ner mest kraft på att minska koldioxidutsläppen.

Ett sätt som används idag för att minska utsläppen av växthusgaser är handeln med utsläppsrätter. Förslaget myntades under förhandlingarna om Kyotoprotokollet 1997. Det går ut på att regeringen i ett land bestämmer hur mycket växthusgaser som får släppas ut. Varje utsläppsrätt är sedan värd en viss mängd utsläpp. Alltså ju mer ett företag förorenar, ju mer måste de betala. Om ett företag får utsläppsrätter över, kan de sälja dem vidare till andra företag, och därmed tjäna pengar på sina minskade utsläpp. Priset för utsläppsrätter är idag 40 Euro per ton koldioxid.
En kort förklaring av hur växthuseffekten fungerar.

El Niño

Fenomenet El Niño är en uppvärmning av ytvattnet i de östra delarna av Stilla Havet, alltså vid Sydamerikas västkust. Händelsen infaller vart 4-7 år runt jul, och varar i 12-17 månader. Under normala förhållanden ser vädermönstret runt de tropiska delarna av Stilla Havet ut som så att passadvindar driver runt varmt ytvatten västerut, mot Australien och Indonesien, detta ger nordöstra Australien ytterst nödvändiga regnmängder som när de uteblir skapar svår torka. På andra sidan Stilla Havet väller kallt vatten upp längs Sydamerikas kust, normalt cirka åtta grader kallare än utanför Australien.

När El Niño förekommer ändras detta plötsligt och passadvindarna, som normalt driver på havsströmmarna, dör ut. Detta gör att det varma vatten, som normalt dyker upp vid Australien och Indonesien, nu visar sig vid Sydamerika, och medför drastiska väderförändringar. Exempel på effekter av El Niño är extremt stora regnmängder som orsakar stor förödelse i form av översvämningar längs kusten. En annan effekt är en kraftig minskning av fiskbeståndet i normalt sett väldigt fiskrika vatten utanför Perus kust, detta ger en stor negativ inverkan på fiskeindustrin. På andra sidan Stilla Havet ger den en helt motsatt effekt, svår torka och högt lufttryck ger dåliga skördar och svåra skogsbränder i nordöstra Australien.

Vad har då detta med den globala uppvärmningen att göra?
Det finns faktiskt ingen som vet helt säkert om El Niño påverkas av ett varmare klimat, men många forskare fruktar att ett en högre medeltemperatur i framtiden skulle kunna ge kraftigare effekter, eller mycket mer långvariga sådana. Redan nu har man kunnat märka att El Niño kommer allt oftare, detta är dock ingenting som är fullständigt bevisat.

Golfströmmen

Golfströmmen är vårat element. Ja, det är sant. Utan den skulle klimatet i Skandinavien vara ungefär lika bistert kylslaget som i Alaska. Golfströmmen är en havsström som sträcker sig från Mexikanska Golfen ändå upp till norra Norge. Ett bra exempel på Golfströmmens styrka är att temperaturskillnaden mellan Norge och Kanada, som ligger på samma breddgrad är i genomsnitt 30 grader Celsius. Det är variationer i temperatur och salthalt som driver på Golfströmmen, ju varmare vatten desto lättare, ju saltare desto tyngre.

En del forskare spekulerar i om en global uppvärmning skulle kunna “stänga av” golfströmmen. Detta skulle medföra en drastisk sänkning av medeltemperaturen i Norra Europa, särskilt Skandinavien och Storbritannien. Argumentationen för den teorin är som sådan att när packis från till exempel Grönland smälter kommer den stora mängden sötvatten späda ut saltvattnet. Vattnet blir då för lätt, och kan längre inte sjunka, vilket gör att hela “motorn” stannar. Detta är dock ännu bara en teori, och många forskare tvistar om det. Men ett vetenskapligt fastställt faktum är att Golfströmmens hastighet har sjunkit med 30 procent sedan 1957.
Golfströmmen är en del av en global havsström, som går runt hela jorden.

Sveriges roll

Många Svenskar tänker idag att de inte kan göra någonting för att stoppa klimatförändringarna. Detta är helt fel. Även om Sveriges koldioxidutsläpp endast står för en mycket liten del av Jordens totala utsläpp av växthusgaser så kan vi göra skillnad. År 2003 släppte jordens människor i genomsnitt ut 3,7 ton koldioxid per person. Dock så drar utvecklingsländerna ner genomsnittet rejält, och genomsnittet per person i OECD-länderna är 11,2 ton per person. I Sverige släpper vi ut i genomsnitt 5,9 ton koldioxid per person och år. Detta är lågt om man jämför med många andra industrialiserade länder, till exempel våra grannländer. Detta beror på att Sverige i mindre grad är beroende av fossila bränslen.

De satsningar som idag görs i Sverige kan enligt många tyckas vara otillräckliga. Och det är klart att en del tvekar när vår sittande regering satsar på flera nya motorvägar i bland annat Stockholm och Göteborg. Miljöpartiet de Gröna har räknat ut att “Förbifart Stockholm” kommer öka koldioxidutsläppen med 140 000 ton koldioxid. Till råga på allt finansieras detta med pengar från trängselskatten.

Vad effekterna av en global uppvärmning skulle ha på Sverige är man inte helt överens. Sverige är ett av de länder som har bäst resurser för att skydda sig mot framtida hot, som till exempel naturkatastrofer. Men självklart står vi inför en svår uppgift. Vad händer till exempel med Göteborg om vattennivån stiger? Stora delar av centrala Göteborg ligger i risknivån för höjningar av vattennivån. Detta har vi fått exempel på flera gånger förut, vi har sett exempel på vatten som når ända upp till fiskekyrkan, översvämmad fiskehamn och så vidare. Detta beror så klart inte på att vattennivån har stigit globalt, utan på Göteborgs hamn, som är utformad på ett olyckligt sätt. När hårda västanvindar pressar vattnet från Kattegatt in i hamnen kan det få förödande konsekvenser, som skulle förvärras avsevärt av en högre havsnivå.

Överbefolkning

Idag bor drygt 6,5 miljarder människor på jorden. Den siffran ökar hela tiden. Den ökar så fort att år 2050, kommer vi vara över 9 miljarder människor på jorden. Detta är enligt många ett av vår tids största hot. Jordens resurser är, tro det eller ej, inte obegränsade. Brist på mat och vatten i krisdrabbade länder är redan idag ett stort problem. Dessa länder har oftast ett mycket högt födelsetal, och det är ju självklart att ännu fler människor inte löser några sådana problem.

I många år har Kina varit det land med flest människor på jorden, men med en lyckad befolkningskontroll har man lyckats minska den drastiska ökningen. Befolkningskontrollen i Kina, som innebär att man bara får ha ett barn, har varit mycket framgångsrik, men även kontroversiell, många i västvärlden har tyckt att det varit oetiskt. Men utan befolkningskontrollen i Kina, hade det enligt FN varit 2,5 miljarder människor, istället för dagens 1,3 miljarder. Idag ligger det största problemet i Indien, där befolkningen beräknas vara större än Kinas inom 10 år. Det beräknas ta lång tid innan man kan stabilisera ökningen. Tidiga äktenskap och längtan efter söner tros vara de största problemen, men även u-landsproblem som analfabetism och okunskap om preventivmedel räknas som stora bekymmer.

USA – en stormakt som måste med

USA – möjligheternas land, så har det hetat ända sen miljontals Européer invandrade i slutet på 1800-talet. Detta är något som man i USA borde ta vara på idag. För man har så fruktansvärt stora resurser för att minska sin klimatpåverkan. Idag står USA för 23 procent av hela världens koldioxidutsläpp, detta trots att man bara står för 5 procent av alla människor på jorden.

Den sittande Bush-administrationen har varit förödande för världen, detta kan låta överdrivet, men jag vågar faktiskt skriva så. USA är det enda landet som inte har ratificerat Kyoto-protokollet. Valet i USA 2000, mellan före detta vicepresidenten Al Gore och nuvarande George W. Bush är ett bra exempel. Al Gore, vars största hjärtefråga är klimatfrågan får flest röster, men tack vare systemet med elektorer så vinner Bush och hans obefintliga klimatpolitik. Detta är enligt många, ett av de mest förödande valen i världshistorien. Många har uttryckt sig så kraftfullt som att världen hade varit en bättre plats att leva på om Bush hade förlorat.

År 2008 valdes Barack Obama till president i USA, till skillnad från hans motståndare, John McCain så är Obamas miljöpolitik ett stort steg för USA. Obama har i sin valkampanj sagt att fram till år 2050 så ska USA ha minskat utsläppen av växthusgaser med 80 procent. Det kan så klart vara rent valfläsk, men är någonting som skulle kunna genomföras. Han vill också satsa 150 miljarder dollar de nästkommande tio åren på forskning kring biobränslen, infrastruktur och förnybar energi. Detta är ett stort framsteg på vägen mot en klimatneutral planet.

Analys

Vi står inför en gigantisk uppgift. Klimatförändringarna är utan tvekan vår generations största, svåraste och viktigaste fråga. Det finns inte längre några tvivel för att vår planet håller på att bli varmare. Av 928 vetenskapliga artiklar i olika tidskrifter världen över var det noll procent som uttryckte tvivel om orsakerna till den globala uppvärmningen.

Människor världen över har småpratat om vädret i alla tider och överallt. Men det är annorlunda nu. I en liten by i Nepal, pratar man om hur den numera ständigt översvämmade floden sköljer bort mer och mer av deras åkermark. I Spanien pratar vinodlarna om sina problem på grund av varmare och torrare somrar. I Afrika breder öknarna ut sig snabbare och snabbare och tvingar folk att flytta. Klimatförändringarna märks överallt, vi kan inte längre blunda för dem. Torka i vissa delar av världen, översvämningar i andra, döende korallrev, fler och starkare orkaner, tinande permafrost, glaciärer som smälter, tropiska sjukdomar som sprids längre och längre norrut. Är du övertygad?

Om några decennier kan vi komma att få en helt ny sorts flyktingar. Glöm arbetskraftsinvandring och liknande, kom ihåg ordet klimatflykting! Om vi ser framför oss ett mardrömsscenario där havsnivån stiger med 5-6 meter, kommer extremt tätbefolkade områden som till exempel Peking, Shanghai, Bangladesh, Calcutta och Nederländerna till stor del ödeläggas. I ovan nämnda områden bor totalt över 120 miljoner människor. Tänk dig när alla dem måste flytta. Om vi idag klagar när hundra tusen flyktingar flyr ett krigsdrabbat land, tänk dig då när 120 miljoner människor behöver flytta. Nya problem kommer då att utvecklas, främlingsfientlighet kan komma att bli ett stort problem. När så många människor av olika etnisk bakgrund flyttar är det svårt att undvika konflikter, krig kommer att bli en del av vardagen.

Jorden är vårt enda hem, vår civilisations framtid står på spel. På den lilla prick i universum som vi traskar runt på har allting du någonsin varit med om hänt. Allting som människan har åstadkommit. Alla triumfer, alla tragedier, alla krig och hungersnöder. Det är dags att vi vaknar ur vår dvala och tryggar vår framtid. Det är lätt att känna sig maktlös inför något så stort och tro att individuella insatser inte spelar roll. Men genom att varje individ gör sin beskärda del för att begränsa slöseriet med naturtillgångar kan vi alla göra en insats.

Exempel på saker som varje enskild person kan tänka på i vardagen är till exempel att välja lågenergilampor, köra mindre bil, spara på varmvattnet och så vidare. Det kan tyckas vara obetydliga saker. Men det är sådant vi måste göra, för att rädda vår planet.

Felix Stööp Lindgren

Den globala uppvärmningen, 3.2 out of 5 based on 54 ratings
| Mer
Betygsätt Den globala uppvärmningen


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Den globala uppvärmningen eller som på något sätt är relaterade med Den globala uppvärmningen.

One Response to “Den globala uppvärmningen”

  1. th on 20 Nov 2009 at 1:54 e m #

    härlig sida :p

Kommentera Den globala uppvärmningen

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2