.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Energikällor

Ämne: Samhälle
| Mer

Inledning

Vi är väldigt beroende av energi, även om vi inte alltid tänker på det. Matlagning, uppvärmning, belysning och en hel del annat, datorn jag skriver på till exempel. Det är ju bara att stoppa in kontakten i väggen så kör en apparat i gång. Men hur går det till? Energi kan varken skapas eller förstöras, den kan bara omvandlas i olka former. Altså måste vi ta energi från någon annan stans för att få elektricitet, det är slutsatsen jag drar.

Det finns många olika energikällor vi kan ta vara på, men de kan delas upp i två grupper: förnybara och icke-förnybara. De förnybara flödar ständigt och kan återskapas. De kommer aldrig att ta slut, om inte jorden går under. De icke-förnybara energikällorna måste lagras lång tid och förnyas extremt långsamt. De kommer att ta slut en vacker dag.

Jag har valt att studera två energikällor, vattenkraft och kärnkraft – en förnybar och en icke-förnybar. Jag börjar med vattenkraft, den något enklare.
Vattenkraft

En miljövänlig energikälla

Vattenkraft är altså en förnybar och miljövänlig energikälla. Den släpper varken ut rök, sot, eller något annat farligt avfall över huvud taget. Det som i huvudsak påverkar naturen är byggnad och utbyggnad av vattenkraftverk. Då måste man ju bygga damm, kraftverk, vägar, ledningar och så vidare. Allt sånt förändrar givetvis naturen, både för människor och djur.

Hur fungerar vattenkraft?

Vattenkraft går ut på att omvandla vattnets lägesenergi till elenergi. Man bygger en damm för att samla upp en stor mängd vatten från en älv. När dammen är tillräckligt full låter man vattnet falla ner på en stor turbin, ett sorts vattenhjul. Turbinen roterar och driver en generator som omvandlar vattnets energi till el. Sedan transformeras spänningen till ca 400 000 Volt för att få så små förluster som möjligt – som vanligt när det gäller elektricitet altså.

Vattenkraft och fiske

Vattenkraft är miljövänligt, men dammen blir en enkelriktad gata för fiskar. Laxar och några andra fiskar föds till exempel i älvar och vandrar ut i havet. En vattenkraftdamm hindrar tyvärr laxarna från att ta sig tillbaka sedan. Vid mordernare vattenkraftverk anlägger man så kallade laxtrappor. I dem kan laxarna “klättra” uppför älven, vid sidan av dammen. Detta är dock fullständigt onödigt vid äldre kraftverk, där laxarna redan har övergivit sina lekplatser.

Framtid

Vi har haft vattenkraft i över 100 år i Sverige. Idag är Vattenkraften utbyggd till 64 TWh. Rent geografiskt sett skulle den kunna byggas utmed 130 TWh. Man byggde ut 24 TWh i mitten av 90-talet, på grund av ekonomiska skäl. Idag har intresset ökat en hel del, men Riksdagen har beslutat att skydda många älvar och älvsträckor. Det gör det omöjligt att genomföra någon större utbyggnad.

Men vattenkraft är mycket miljövänligare än kärnkraft, som jag tänker ta upp nu.
Kärnkraft

Avfall från kärnkraften

Till skillnad från vattenkraft släpper kärnkraft ut avfall, radioaktivt avfall. Om det inte tas omhand på rätt sätt kan det orsaka skador genom den radioaktiva strålingen. Man kapslar in det och förvarar det 500 meter ner i marken. Det håller strålningen borta från människor och miljö.

Hur fungerar kärnkraft?

Uran är kärnkraftens bränsle. Uran består av fyra istoper (olika former av samma grundämne). Det är uran-233, -235, – 237 och -238. För att få den värme som behövs måste man klyva uranet. Det är uran-235 som har stor klyvningsbenägenhet. Naturlig uran innehåller bara 0,7% uran-235, så den mängden behöver anrikas med några procent. Sedan är uranet klart för att användas.

Först i kärnkraftverket har vi en reaktor där uranet klyvs och värme alstras. Där hettas vatten ända upp till 280° C, men trycket hålls så högt att det inte kan koka. Trycket styrs via ett tryckhållningskärl. Det heta vattnet leds sedan i ett rör genom en ånggenerator där ånga bildas. Den heta ångan leds genom rör till en ångturbin. Trycket gör att ångturbinens skovlar roterar, med en hastighet på 3 000 varv per minut. Turbinen driver sedan en generator som alstrar elektricitet. För att sedan kyla ner den heta ångan pumpar man in havsvatten. Havsvatnet leds i många fingertjocka rör genom en turbinkondensor, där ångan kondenseras. Sedan åker vattnet tillbaka till ångturbinen för att användas igen.

Framtid

Framtiden för kärnkraft ser dyster ut, även om det kanske är en fördel. Man får enligt svensk lag inte bygga nya kärnreaktorer. Dessutom kommer ett av våra stora kärnkraftverk, Barsebäck, att läggas ner. Kärnkraften är helt enkelt varken miljövänlig eller förnybar. Kärnkraft tjänar dock för en hel del av energin vi får. Flera länder, till exempel Finland satsar stort på kärnkraftens framtid. Där kommer en femte reaktor att stå klar år 2009.

Slutsats

Nu har jag tagit upp de två största energikällorna i Sverige i dag. Båda har ju sina för- ock nackdelar. Vattenkraft påverkar inte miljön, mer än utbyggnad. Det gör kärnkraft också. Kärnkraft påverkar dock inte fisket, på det sätt som vattenkraft gör. Dagens vattenkraft har ju till stor del laxtrappor, men laxarna har som sagt var redan övergett några av sina gamla lekplatser. Det är inte mycket att bråka om idag – gjort är gjort och laxarna kan använda laxtrapporna.

Kärnkraftens radioaktiva avfall är ju dock kvar idag. De senaste opinionsundersökningarna visar att det är dubbelt så många som vill ha kvar och satsa på kärnkraften, jämfört med de som vill avskaffa den. Jag håller inte med. Radioaktivt avfall är väldigt farligt. Att bara kapsla in och gräva ner det i berget kommer inte att hjälpa oss i längden. Jag tycker att man borde satsa mycket på förnybara energikällor och fullständigt glömma kärnkraften.

Jag är heller inte helt överens med Riksdagens beslut att skydda vissa älvar. Det är kanske fina områden, men i längden kommer kärnkraften och andra icke-förnybara Energikällor att förstöra dem ändå! Att bygga vattenkraftverk skulle snarare hjälpa delar av naturen.

Energikällor, 2.2 out of 5 based on 10 ratings
| Mer
Betygsätt Energikällor


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Energikällor eller som på något sätt är relaterade med Energikällor.

Kommentera Energikällor

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2