.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Evolution

* Fysikalisk Evolution
* Kemisk Evolution

Liv i haven

* DNA
* Första livet (celler)
* Första djuren (encelliga djur)
* Ozon
* Flercelliga organismer
* Ordovicium (djur och växter)
* Silur (växter upp på land)
* Devon (fiskar)
* Kvastfeningar

Liv på land

* Karbon (groddjur, liv på land)
* Perm (kräldjuren tar över)
* Trias (däggdjursödlor, reptiler)
* Jura, Krita (dinosaurierna kommer)
* Tertiär (däggdjuren tar över)
* Kvartär (människan tar över)

1. Fysikalisk Evolution

I stjärnornas termonukleära reaktioner bildas de atomer, som i sin tur reagerar med varandra under bildning av olika molekyler. Grunden till liv uppstår i universum, den fysikaliska evolutionen är det första steget till liv.

2. Kemisk Evolution

Den kemiska evolutionen är den evolution då allt levandes viktigaste ämnen har kommit till. Haven fungerade som jättelika kemiska laboratorier. Energi till reaktionerna kom från jordens värme, joniserande strålning och enorma elektriska urladdningar i atmosfären. Dom viktigaste grundämnena för liv fanns med från början (kol, svavel, väte, syre, fosfor, kväve).
Det uppstår större molekyler t.ex.

aminosyror => proteiner o-o-o-o-o (20 olika proteiner)
Nukleotider => nukleinsyra (DNA)

3. DNA

Som en följd av den kemiska processen i haven bildas DNA. DNA,t finns i varje cell uppdelat i kromosoner. Kromosonerna består av kromatider som i sin tur består av DNA-molekyler som ligger lindade två varv runt små proteinkärnor. DNA-molekylen är formad som en vriden stege. Den genetiska informationen finns lagrad i stegens pinnar. Pinnarna kallas för Baspar. I varje Baspar finns två baser av vilka det finns fyra olika slag : A, C, G och T. Det är beroende på hur dom här baserna ligger ordnade som det bestäms om det ska bli t.ex. en Palm eller en hund.

4. Första livet

Under en tidsrymd av flera hundra miljoner år bildades bl a proteiner. Efterhand utvecklades allt större proteinmolekyler. Dessa “jättemolekyler” fick med tiden förmåga att omvandla energi. Man tror att det första livet uppstod då flera jättemolekyler klumpade ihop sig till aggregat, som omgavs av vattenmolekyler. Sådana aggregat skulle kunna liknas vid levande celler.

5. Första djuren

De första levande cellerna kunde leva utan syre och det omgivande vattnet skyddade dem mot solens ultravioletta strålning. I en del celler bildades så småningom ämnet klorofyll. Cellerna kunde då utnyttja solens energi och den koldioxid som fanns upplöst i vattnet för att bygga upp de ämnen de behövde. Samtidigt sönderdelade de vatten till väte och syre. Vätet behövdes men syret släpptes ut som avfallsprodukt. De första encelliga växterna hade bildats.
Atmosfärens syrehalt började långsamt att stiga. Under tiden förlorade vissa växter sitt klorofyll. För att överleva blev de tvungna att “äta” växtceller. Atmosfärens ökade syrehalt gav dem de syre de behövde. De första djuren hade bildats.

6. Ozon

När de första växterna kom ökade sakta syrehalten i atmosfären. Desto mer växter som kom desto snabbare blev det mer syre. Syret började stiga uppåt i atmosfären och till slut bildade syreatomerna ett nytt ämne ozon ( O3 ). Ett ozonlager bildades runt jorden och ökade förutsättningarna för liv på land.

7. Flercelliga organismer

Efter ett tag uppstod små kolonier av encelliga växter och djur. I dessa kolonier startade ett samarbete mellan cellerna. Förmodligen utvecklades de första flercelliga djuren och växterna ur sådana kolonier.

8. Ordovicium

Under denna period var haven fyllda med nya djur. Sjöstjärnor, sjöborrar och tagghudingar utvecklades. Tidiga koraller bildade tillsammans med mossdjur kalkrev i de varma grundhaven. Andra djur, som redan utvecklats vid denna tid, blev mer och mer framgångsrika. Trilobiterna var nu som flest, tidiga bläckfiskar var som störst. Detta var de ryggradslösa djurens tidsålder eftersom det inte fanns så många ryggradsdjur.

9. Silur

Under Silur perioden började erövringen av landytan. En del växter (främst sporväxter) och samt skorpioner och tusenfotingar gick upp på land. Nu var nämligen förhållandena goda, ozonlagret hade blivit tjockt och absorberade de flesta av solens ultravioletta strålar, det fanns även rikligt med syre i atmosfären.

10. Devon

Devon brukar kallas fiskarnas tidsålder. Fiskarna utvecklades explosionsartat, de dök upp i stort antal och stor mångfald. Lungfiskar, hajar, kvastfeningar, och benfiskar var vanliga. På land började sporväxterna (t ex fräken, lummer och ormbunkar) att breda ut sig. En del blev stora och bildade de första skogarna. De första landlevande ryggradsdjuren och de första insekterna kom till.

11. Kvastfeningar

Kvastfeningarna utvecklades under Devon. För ca 350 miljoner år sedan var de både många och framgångsrika. Men idag finns bara en enda art kvar. Kampen om föda och livsutrymme var säkert hård i haven och sjöarna under Devon. För att komma undan de stora rovfiskarna började många fiskar att leva i grunt vatten nära stränderna. Det gjorde också en del kvastfeningar. De hade pariga fenor på bröstet och en buk som var så stadig att de kunde leva på land. Kvastfeningarna hade också luftsäckar inuti kroppen som de andades med när de var på land. Även klimatförändringar som torka kan ha fått en del kvastfeningar att ta steget upp på land. Alla landdjur – groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur – är ättlingar från kvastfeningarna.

12. Karbon

Karbon kallas ofta groddjurens tidsålder. Groddjuren var de mest avancerade djuren och de utvecklades snabbt. De levde både på land och i vatten. De lade sina ägg i vatten. När ynglen blev äldre förvandlades de till vuxna djur och klättrade upp på land. Det fanns många och stora träsk under karbon. Där kryllade det av kackerlackor, jättelika trollsländor, spindlar och skorpioner. Så det fanns mycket mat åt groddjuren när de kröp upp på land. Vid slutet av karbon började groddjurens tillbakagång och kräldjuren började ta över. Karbon betyder kol. Kolet bildades av döda träd, fossila bränslen.

13. Perm

Kräldjuren började erövra jorden på allvar under perioden perm. De kunde lägga ägg på land utan att de torkade ut. Därmed blev kräldjuren riktiga landdjur. Klimatet blev torrare och sumpområdena mindre. Groddjuren blev allt färre. Kräldjuren skulle dominera jorden i mer än 200 miljoner år.

14. Trias

Under trias utvecklades kräldjuren kraftigt. Från mitten av perm till mitten av trias frodades däggdjursödlorna. En del var växtätare och en del var köttätare. Innan de dog ut under senare delen av trias hade de gett upphov åt de första däggdjuren. När däggdjursödlorna dog ut lämnade de över herraväldet till en annan grupp kräldjur: härskarreptilerna. Dom första härskarreptilerna såg ut som klumpiga krokodiler, andra var lätta, smala och mycket kvicka. Vid slutet av trias fanns de första dinosaurierna på jorden.

15. Jura, Krita

Under perioden jura hade dinosaurierna kommit på allvar. Arter av alla storlekar och utseenden härskade på land. Den största dinosaurien var Brachiosaurus som kunde bli 25 meter lång, 12 meter hög och väga 75 ton. I haven jagade fisködlor och svanödlor sitt byte medan förhistoriska krokodiler åt fisk i floder och sjöar. Även flygande jätteödlor förekom. Under jura framträdde också de första däggdjuren och fåglarna. Urfågeln är också från denna tid.
Under krita dog jätteödlorna ut. Blomväxterna uppträdde för första gången och utvecklades explosionsartat.

16. Tertiär

När dinosaurierna dog ut fick däggdjuren chansen att ta över herraväldet över jorden. Under den tertiära tiden utvecklades växt- och djurlivet alltmer mot de former som finns idag. Däggdjuren och fåglarna genomgick en kraftig utveckling.

17. Kvartär

I periodens början skilde sig flora och fauna inte nämnvärt från våra dagars. Bland djuren fanns dock en del idag utdöda arter, t ex mammut och sabeltandad tiger. Människans relativt korta utvecklingshistoria ryms inom den kvartära tiden. Under kvartär har det varit fyra istider i norden.

Evolution, 2.4 out of 5 based on 8 ratings
| Mer
Betygsätt Evolution


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Evolution eller som på något sätt är relaterade med Evolution.

Kommentera Evolution

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2