.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Evolution

1. När, var och hur uppstod liv? Redogör för de teorier som finns och ange vilken du tror mest på. Motivera! (även ämne för seminarium)

Livet utvecklades för runt 4 miljarder år sedan och sedan hur det uppstod det vet man ännu idag fortfarande inte men man är nästan säker på att det uppstod i havet eller en varm vattenkälla.
Men det finns flera hypoteser om hur det kom till och dessa hypoteser är,

1. Allsmäktighet
Att något övernaturligt har skapat oss
2. Uralstringsteorin
Allt uppstod spontant.
3. Rymden
Livet kom från rymden
4. Kemiskt
Livet uppstod ur de enkla ämnena som väte , kol, kväve, fosfor och syre i ett bestämt förhållande.
Tre av de första hypoteserna har blivit avfärdade för att det inte verkar vara vettigt.
Den fjärde hypotesen är den som vi tror på idag och säkerligen kommer hålla länge till, jag ska ta upp två teorier under denna hypotes och det är den kemolitotrofa teorin och den kemoorganotrofa teorin.

Kemolitotrofa teorin

Den kemolitotrofa teorin bygger på att livet började i en varm miljö, där svavel, järn och vätgas var energikällor, samt att koldioxid var kolkälla.
I denna teorin bygger de på att urcellen själv kunde tillverka huvuddelen av ämnen som den behövde för att överleva. Att kunna utnyttja oxiderbara oorganiska föreningar för sin energiförsörjning kallas kemolitotrofi och exempel på kemolitotrofi existerar idag endast hos bakterier.

Sedan detta räcker inte för att liv ska uppstå och därför fortsätter teorin om att de enkla organiska föreningar gick genom polymerisation till molekylkedjor t.ex. aminosyror osv.

Kemoorganotrofa teorin

Den kemoorganotrofa teorin bygger på att livet började på grund av en stor ursoppa
Alltså pågrund av elektriska urladdningar, ultraviolett ljus, hög temperatur eller högt tryck.
Under 1900 talet bevisades det att aminosyror kunde bildas av enkla oorganiska ämnen OM förhållandet var rätt. Senare runt 1950 talet visades det sig att aminosyror bildades genom att låta elektriska urladdningar flöda genom ammoniak, metan, vatten och vätgas. Även visades det att samma sak bildades vid stark ultraviolett ljus eller högt tryck och temperatur som finns t.ex. i varma källor i havsbottnen.

3. Beskriv djur och växtlivet i den era du blivit tilldelad [Proterozoikum]

I den era jag blev tilldelad fanns det plattmaskar, nässeldjur, grönalger, cyanobakter och vanliga bakterier säkerligen mer, men under den tiden fanns det inget växtliv på jord utan allt var i havet och havet var en plats där det frodades liv och där evolution tog sin fart.

4. Varför dog dinosaurierna ut? Redogör för de teorier som finns och ange vilken du tror mest på. Motivera!

När det kommer till hur dinosaurierna dog ut finns det många teorier
En av dem är att jorden träffades av en stor meteorit och samtidigt bröt det ut våldsamma vulkanutbrott på indiska halvön, och på grund av detta täcktes atmosfären av ett lager av stoft och ask lager vilket gjorde att solljus inte kunde tränga igenom in till jordens yta.
Allt detta ledde till att havet blev snabbt försurat, mörka och kalla. Detta ledde till att många arter gick under på grund av det.

Andra teorier som sjukdomar, konkurrens av däggdjur är alla avvisade på grund av att man inte har lyckats hitta nåt som styrkar det, för om det skulle bli konkurrens av däggdjur skulle man se små bitmärken på dinosauriernas skelett vilket man inte har gjort. Sedan när det kommer till teorin om att dinosaurierna dog ut på grund av sjukdomar blev också avvisat på grund av att fåglar är en direkt ättling till dinosaurierna, och att alla dog förutom fåglarna det är ju väldigt osannolikt.

Jag tror mest på den teorin om att dinosaurierna dog ut på grund av meteoriten
Eftersom det finns bevis att den träffades runt den tid då dinosaurierna dog ut och det finns bevis att de vulkaner på indiska halvön hade riktigt våldsamma vulkanutbrott.
Och för det låter helt enkelt vettigare

5. Beskriv hur och var människans utveckling och spridning från Lucy till den moderna människan skett samt hur vi är besläktade med nutida människoliknande apor.

Människans uppkomst började i Afrika för ca 5-4 miljoner år sedan då de första människoprimaterna började stå på två ben alltså Australopithecus afarensis.
Dessa var ca 90 – 130 cm långa och var schimpansliknande men gick upprätt.

För ca 1,7-0,3 miljoner år sedan och vår första art inom människans utvecklingslinje
Var Homo Erectus och det var de som först utvandrade från Afrika,
Även var Homo Erectus runt 180 cm eller längre och hjärnans volym var 900-1200 cm3.
Homo sapiens utvecklades troligtvis i Afrika för ca 200 000 år sedan, Homo Sapiens nådde sedan Europa för ca 40 000 år sedan och efter några tusen år till ersatte Homo sapiens Neandertalaren.

Vi vet att vi är släkt med dagens människoliknande apor på grund av det moderna forskningen, genom att göra en DNA test har man kunnat fastställa att vi är släkt till ca 98%.

6. Hur sker evolutionen och hur kan man bevisa det? Förklara utifrån följande exempel: Renar med långa ben springer fortare än de med korta ben.
Vid en viss tidpunkt observeras en population renar där 20% har korta ben, 60% något längre ben och 30% långa ben
Renar som springer långsamt har mindre chans att undkomma jagande rovdjur som t.ex. Varg. Flera gengenerationer senare observeras populationen igen. Nu är det bara 10% som har korta ben, 40% något längre ben och 50% långa ben.

Man kan försöka bevisa evolutionen genom att kolla på hur t.ex. Hos dessa renar hur benstrukturen har förändrats för att anpassa miljön och för att kunna komma ifrån ett rovdjur. Senare de som har 60% något längre ben och 30% långa ben de har också större chans än de med korta ben att överleva vilket gör att deras anlag för längre ben förs vidare och de dåliga försvinner på grund av att de äts upp av vargar.
Sedan fortsätter detta tills de ska observeras igen.
“Survival of the fittest”

7. Hur definierar man normalt begreppet art? Vilka två sätt finns det för artbildning? gäller artdefinitionen alla organismer?

Art definieras som en grupp individer som kan naturligt reproducera sig med varandra och att dessa kan få en könsduglig avkomma.

Artbildning sker enligt Darwins ursprungliga teori genom geografisk separation, vilket innebär att en art delas upp av naturliga skäl, därefter utvecklas grupperna åt olika håll och utan samröre med varandra. Detta leder till att en art blir två arter.

Artdefinitionen gäller allt inom djur, växter och mineraler.

8. Vad påverkar evolutionen dagens organismer? Finns det evolution i ordets ursprungliga bemärkelse? Ta all den kunskap du nu har om evolution och sätt den i ett verkligt perspektiv, dvs tänk efter själv hur den påverkar vår omvärld idag.

Evolutionen går vidare som det alltid gör för alla organismer, dock kan vi människor inte märka av det på grund av dets takt. Vi kan endast forska i evolutionens tidigare för att räkna ut evolutionens gång i framtiden. Och såklart den påverkar vår omvärld idag, organismer anpassar sig till nya förhållande fortfarande, t.ex. djur som anpassar sig till människans utbredning över jorden, fiskar som anpassar sig till det giftiga vattnen i sjöar, hav. Vi människor skyndar på evolutionen också med hjälp av genmodifiering för att vi ska få det bättre men man vet inte vad evolution kan leda till.

Evolution, 2.0 out of 5 based on 4 ratings
| Mer
Betygsätt Evolution


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Evolution eller som på något sätt är relaterade med Evolution.

Kommentera Evolution

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7