.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Genetik

Ämne: Biologi, Forskning
| Mer

Vad används genteknik till ?
- För och nackdelar med denna teknik.

Gentekniken används främst till att finna ursprunget till olika anlag hos organismer. Varför skulle det vara av intresse att känna till anlagens ursprung? Jo, i princip handlar det om att förstå olika släktskap mellan organismer men också att kunna isolera de anlag som ger upphov till avvikelser såsom sjukdomar vi ej kan få bukt med på ett traditionellt sätt, många av de sjukdomar som just är bundna till vissa specifika gener.Det är också inom detta område gentekniken fått en betydande roll. Möjligheten att binda en sjukdom till en viss gen (eller gener) ger läkemedelsforskare tillfälle att studera sjukdomar på en annan nivå och genom detta nå källan till det onda direkt. Detta medför i sin tur att den sjuke kanske kan bli helt frisk istället för att bara få lindrade symtom då de sjukdomar som är knutna till generna hittills varit obotliga. Många forskare har även höga förväntningar på att en ny metod , genterapi, ska bli revolutionerande inom läkemedelsindutrin. Genterapi innebär i princip att man sätter in en utsedd gen i den sjuke individen. Denna gen ska sedan sprida sig i individen och koda för aminosyror, som kan motverka de symtom den sjuka genen ger upphov till.
Många läkemedelsföretag satsar oerhörda summor på denna forskning men man kan fråga sig till vilken nytta ? En stark skepsis har väckts till just genterapi bla från svenska Astra som anser att just denna metod är oerhört osäker och att som det har visat sig inte har gett några resultat.
En farlig del i hela gentekniken är inte egentligen att genernas ursprung skulle vara obehagligt utan att många företag har satsat enorma summor påjust studier av gener. Dessa företag förväntar sig naturligtvis någonting tillbaka och faktum är att det inte är så så stor del av jordens population, tror man sig veta, som lider av många av det olika genförknippade sjukdomarna, vilket medför att företagens vinst ej blir så stor. Å andra sidan tycker jag att det är viktigt att dessa sjukdomar också kan botas men det finns en risk att de stora investorerna ställer oerhörda krav på forskare, till att finna ett alternativt sätt att tjäna pengar på någon annan produkt, såsom exempelvis de genmanipulerade tomaterna. Dessa anser jag vara något man kan vara kritisk mot. Vill vi verkligen ha genmanipulerad mat, och framförallt vet vi vad detta kan få för konsekvenser på evolutionens gång? Att tomaterna just skulle hota oss kan tyckas naivt då vi redan stört evolutionen något kolossalt. Faktum är att det inte bara är tomater som genmanipuleras utan också djur. Det går säkert bra att ha genmanipulerade djur om man hela tiden övervakar dessa i stora fabriksliknande kollektiv, men vad är det egentligen som försäkrar oss att framtiden inte kommer att ändras. Vi kanske kommer att behöva djur som kan ge mjölk och inte insulin. Dessutom saknas garantier för att den kunskap forskarna hela tiden erhåller inte hamnar i fel händer. Ingen vet om det finns någon som skulle tycka att det, i rent forskingssyfte, skulle vara intressant att undersöka om man kan genmanipulera människor. Vad blir konsekvenserna? Kanske någon får för sig att det skulle vara bra om man kartlade varje individs gener för att se vilka anlag som kunde göra den ena individen mer värdefull än en annan.
Det ter sig som om denna uppsats har fått en negativ ton gentemot genteknik. Visserligen tycker jag att mycket av den är skrämmande, framförallt om den används på fel sätt men jag vill understryka att jag tycker att den kan ha en betydande roll vid inhämtandet av kunskap om många sjukdomar och detta kan minska lidandet hos många individer.
Dessutom tror jag att gentekniken har många goda sidor tex när det gäller att se släktskap mellan olika organismer och samband i evolutionen. Den hjäper också till att stilla nyfikenheten om ursprunget som många människor har.
Nyligen besökte jag DNA-laboratoriet tillhörande Naturhistoriska Riksmuseet. Där arbetade botaniker för tillfället med att finna de gener som skilde olika arter av familjen vivväxter, Gullvivan hör till denna grupp.
Botanikern använde PCR-metoden och sedan en gelfiltrering för att isolera de olika generna. Hon påtalade också svårigheterna med att få fram DNA speciellt då det är gammalt. Detta beror bland annat på att färskt DNA lätt kan konkurrera ut det DNA man vill undersöka. Det färska DNAt kommer från luften där små hudrester från laboranter kan förekomma. Denna situation medför att det är viktigt att DNA testet kan göras på flera platser.
Frågan blir då varför det skulle vara intressant att känna till olika växters släktskap?
Ja, förutom att stilla nyfikenheten hos de som arbetar inom området så kan man få en större överblick på evolutionens spår och vi kanske då kan få större förståelse för hur naturen förändras och genom att få reda på någots ursrung lättare se tecken på att något är fel i en tid då naturen är känslig på grund av förändringar orsakade av diverse förgiftningar och utsläpp.

Genetik, 2.5 out of 5 based on 8 ratings
| Mer
Betygsätt Genetik


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Genetik eller som på något sätt är relaterade med Genetik.

Kommentera Genetik

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2