.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Genmodifikation – rätt eller fel?

I den här uppsatsen ska jag diskutera om genmodifikation är rätt eller fel. Genmodifikation kan utföras på allt levande på jorden, från växter till människor och djur. Jag har valt att inrikta mig på frågan kring genmodifikation på människor. Jag ska börja med att definiera begreppet och förklara vad det innebär.
Människan är uppbyggd av celler. I dessa celler finns DNA, som är ett “referensbibliotek” för vilka anlag man har och hur man ska bete sig i sin livsutveckling. Genmodifikation innebär att man förändrar någons DNA. Gener kan bytas ut, läggas till eller tas bort. Dessa ingrepp kan göras på såväl levande människor som på foster.
Idag finns det tillräckligt med teknik för att utföra sådana ingrepp, och det debatteras runt om i världen huruvida det är rätt eller fel. Ännu säger opinionen nej.
Det finns starka argument både för och emot genmodifikation.Det främsta argumentet för är att man genom ingrepp på DNA kan ta bort anlag för t ex ärftliga/genetiska sjukdomar eller beteenden, som alkoholism, och därmed bidra till ett drägligare liv för personen i fråga. Detta är en faktasats, men man måste definiera vad ett drägligt liv är. För vissa innebär det att så länge man har tillräckliga resurser för att överleva är livet drägligt. Andra, exempelvis utilitarister, skulle nog definiera ett drägligt liv som ett liv i lycka, och det krävs ju mer än bara nödvändiga resurser för att uppnå lycka, kan man resonera. I vilket fall är man nog av den uppfattningen att alla människor har rätt till ett friskt liv. Grundtanken i det här argumentet är fint, eftersom man vill att alla ska vara friska och må bra. Men jag tror att det skulle gå emot naturens avsikter om det inte fanns några sjukdomar. Det utvecklas alltid nya sjukdomar, sådant är naturens lopp, och jag tror att risken för att stora epidemier av någon sort skulle ta fart i ett “fläckfritt” samhälle.
De som är för genmodifikation tänker också på hur framtiden skulle se ut. Man menar att med genmodifikation behöver inga utvecklingsstörda barn födas, och färre människor kommer att drabbas av sjukdomar. Då skulle inte sjukvården bli lika viktig i samhället, man skulle inte behöva samma sorts specialvård för personer med störningar, och det skulle enligt många förespråkare för genmodifikation leda till att samhället gynnas, eftersom man kan satsa pengar inom andra områden.

Många anser att det är etiskt orätt att ändra arvsmassan hos en annan individ då det skulle vara kränkande för individens värde (detta argument gäller vid diskussioner om genmodifikation av foster). “Individens värde” är något som kan definieras på många olika sätt. Vissa anser kanske att varje individ har oinskränkt rätt att själv bestämma över sitt liv och att ingen annan har rätt att besluta hur man ska vara. Andra kanske tolkar det som att varje individ har rätt till ett friskt liv och man därför har rätt att “förbättra” personen.
Andra argument är man inte har någon rätt att “leka Gud”, och att man går emot Guds vilja. Dessa argument är baserade på tro, så det är ju främst personliga värderingar vilka inte alla kan hålla med vid, eftersom alla inte tror på Gud. Därför skulle man kanske kunna tycka att dessa argument inte är relevanta, men enligt min personliga åsikt är de av allra högsta grad det, eftersom religion är en så stor del av samhället.

Många av de motargument som finns är framtidsrelaterade. Det är då främst värdesatser, eftersom ingen vet hur framtiden ser ut.
Många undrar hur framtiden skulle se ut för genmodifierade barn. En del tror att barnet skulle få en svår uppväxt på grund av de höga förväntningar som kan komma från föräldrarna eller omgivningen. Andra tror att barnets livskvalité skulle bli högre. Dessa argument bör självklart noga funderas över, men om de är relevanta vet jag inte riktigt. Jag tycker det kan jämföras med frågan om adoption, där många menar att ett barn som adopteras kan få en svår uppväxt. Det har ju visat sig att de flesta barn som blivit adopterade är lyckliga och har haft en bra uppväxt trots att de växt upp i en annan miljö än de var avsedda för, och så kanske det även skulle se ut för genmodifierade barn. Detta är självklart bara spekulationer.
Ett annat argument rörande framtiden, är påverkan på samhället. Genmodifikation skulle kunna bidra till klasskillnader i samhället, då kanske endast de mer förmögna skulle ha råd med dessa ingrepp. Det här argumentet kan man spinna vidare på. Tänk dig till exempel hur en arbetsmarknad skulle kunna komma att se ut i en framtid av genmodifikation. Om det fanns människor som var “designade”, som inte hade några dåliga gener, som inte hade anlag för att råka ut för sjukdom osv, tror jag att de människorna skulle vara mer eftertraktade på arbetsmarknaden. Kanske skulle man när man sökte jobb få lämna sitt DNA och att det skulle vara en avgörande faktor i valet av person för jobbet. Detta tycker jag är ett mycket sannolikt scenario. Och då kommer man återigen till frågan, har alla råd med genmodifikation eller endast de mer välbärgade? För om så vore fallet, så skulle de rika få de bra jobben och klasskillnader skulle uppstå även där. Man kan även sätta detta i ett större sammanhang, hur skulle skillnaderna i världen se ut? Om det krävdes ett större kapital för att utföra genmodifikation skulle de redan välbärgade länderna höja sin livskvalitet ytterligare, och skillnaderna mellan de rika och fattiga länderna skulle kunna bli betydligt större.

Vad skulle genmodifikation få för konsekvenser i samhället? Jag tror inte att det skulle få konsekvenser enligt den etiska universalismen, alltså att alla människor gynnas av det, och det på grund av att jag tror att endast de med mer pengar skulle ha råd med det. Dessutom visar argumenten på att genmodifikationen skulle kunna få negativa följder på flera plan, exempelvis att nya sjukdomar utvecklas eller att ett genmodifierat barn skulle kunna få en svår uppväxt. Jag har även svårt att säga att det skulle vara någon form av etisk egoism. Det beror helt på i vilket syfte man skulle använda genmodifikation. Om det var för att göra människan bättre och starkare skulle man kanske kunna se det så. Men om det endast var för att förhindra att någon fick en sjukdom som skulle leda till döden skulle jag mer se det som altruism, eftersom målet då är att andra människor ska få ett bra liv. Om man är teleolog måste man ta ställning till om genmodifikation vore rättvist, om det skulle gynna alla, och vad det skulle få för konsekvenser.

Nu skall jag även diskutera hur människor av olika etiska läror kan se på problemet.
En deontolog skulle kanske tycka att genmodifikation strider mot den mänskliga moralen, och på så sätt vara starkt emot detta, trots att det skulle kunna föra med sig bra konsekvenser.
Han skulle antagligen grunda denna moral på något metafysiskt, i detta fall att det är emot Guds vilja. En teleolog skulle däremot kanske tänka tvärtom. Om han var utilitarist skulle han antagligen tycka att människans lycka är det allra viktigaste, och om man ska följa den etiska universalismens principer, så tycker nog utilitaristen att man når den största lyckan om alla människor får vara friska, oavsett vilka andra konsekvenser det skulle kunna få. Som utilitarist måste man alltså ta ställning till om genmodifikation vore rättvist, om det skulle gynna alla, och vad det skulle få för konsekvenser. Om man som utilitarist anser att genmodifikation leder till något bra, att det vore ett medel för att uppnå något av värde, så kan man säga att det har instrumentellt värde.

Jag skall avsluta uppsatsen med att redogöra för min egen åsikt i frågan. Jag tror i viss mån på Gud. Jag är inte helt övertygad om att det skulle finnas en övermäktig existens som styr över oss, men jag tror ändå att vi finns av en mening och att vi är som vi är av naturliga skäl och att det finns en anledning med allt. Därför står jag bakom de religionsbaserade argumenten, att det skulle vara emot Guds vilja och att om Gud ville att man skulle vara annorlunda skulle man skapas så. Jag tror även att genmodifikation är något som strider mot evolutionens utveckling. Vissa saker ska helt enkelt inte “skyndas på”, och jag tror att en alltför revolutionerande utveckling av människan skulle kunna få förödande konsekvenser.
Samtidigt tycker jag att genmodifikation skulle vara bra i vissa fall. Tänk till exempel om man vid ultraljud skulle upptäcka att ens barn hade någon defekt, att en kromosom fattades, och att barnet med stor sannolikhet skulle få någon form av handikapp, till exempel Dawn Syndrom. Skulle man inte själv då önska att få lägga till den saknade kromosomen, och på så vis försäkra sig om att barnet skulle få födas friskt? Svaret för mig är ja, i en sådan situation skulle jag nog själv vilja det. Men det argumentet tycker jag inte är speciellt relevant, eftersom jag tycker att man måste se allting i ett större perspektiv och även se till vad som över lag gynnar flest människor. Även om jag nu förespråkar det utilitarismen står för gällande konsekvenser har jag också värderingar som följer deontologens riktning, då jag tycker att genmodifikation är metafysiskt omoraliskt.
Jag tycker personligen att genmodifikation i sig är ganska fascinerande. Det är ju otroligt att man har kommit så långt i utvecklingen att man kan förändra personer på det här viset, men med kunskap följer ansvar, och frågan är om man ska dra nytta av sina kunskaper och praktisera dem, eller om man helt enkelt ska respektera att livet är som det är och vara nöjd med det. Mitt slutliga ställningstagande till frågan om genmodifikation är rätt eller inte blir nej, jag tycker inte att det är rätt.

Genmodifikation – rätt eller fel?, 1.7 out of 5 based on 11 ratings
| Mer
Betygsätt Genmodifikation – rätt eller fel?


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Genmodifikation – rätt eller fel? eller som på något sätt är relaterade med Genmodifikation – rätt eller fel?.

Kommentera Genmodifikation – rätt eller fel?

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2