.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Guds existens

Ämne: Filosofi
| Mer

Inledning

Slår man upp ordet Gud i ett filosofiskt lexikon finns det fem olika förklaringar på ordet. Den definition jag kommer att använda mig av är: det högsta varandet som är orsaken till allt annat levande. Finns Gud? Denna fråga har filosofer diskuterat i alla tider och man har fortfarande inte kommit fram till något allmänt accepterat svar. Jag är både döpt, konfirmerad och medlem i svenska kyrkan, men tror jag egentligen på Gud? Det var denna fråga som gjorde att jag valde att skriva just denna fördjupning om Guds existens.

Syfte

Syftet med denna fördjupning är att presentera olika filosofers åsikter om Guds existens, kritisera dessa och så småningom komma fram till en egen åsikt som jag ska argumentera för.

Litteraturgenomgång

Platon var den förste som tänkte sig Gud som ett väsen utan fel, som endast god. Han ansåg att Gud inte hade någon del i människornas synd. Platon betecknar Gud som “världsalltets fader”; han saknar missunnsamhet och vill att allting ska bli så likt honom som möjligt. Gud är upphovet till allt som är gott, sant och rätt. Vilket gör att människorna också vill försöka uppnå sanning och rätt.

Baruch Spinoza hävdade att Gud är en oändlig och fullkomlig varelse. Därför kan det inte finnas något som Gud inte är, Gud måste därför ha samma utsträckning som allt som finns. Gud är alltså världen. Allt annat är bara en variation av den substansen, som har oändligt många egenskaper eller kännetecken. Av dessa kan människan bara uppfatta två nämligen utsträckningens och tänkandets. Gud existerar genom sig själv och har inte något annat till orsak. Allt som sker är ett uttryck för Guds outgrundliga natur. Vår känsla av att vara fria varelser är en illusion som bygger på att vi för det mesta inte är medvetna om de verkliga orsakerna till våra handlingar. Allting är därför också gott, och det som verkar ont är inte det om man ser det i helheten. Spinoza ställde sig för det s.k. ontologiska gudsbeviset. Det utgår från föreställningen om Gud som det mest fullkomliga väsen som kan tänkas. Gud måste då också existera, för utan existens skulle han inte vara fullkomlig. Om Gud inte existerade skulle man kunna tänka sig ett mer fullkomligt väsen, vars fullkomlighet består i att det utöver att likna Gud också existerar. Men det skulle strida emot gudsbegreppet, som innebär att man omöjligen kan tänka sig något högre och mer fullkomligt än Gud. Alltså måste Gud existera.
Thomas av Aquino ställde sig däremot emot det ontologiska gudsbeviset men gjorde istället en sammanfattning av några gudsbevis i sina fem vägar till Gud. Den första (det kosmologiska gudsbeviset) utgår från rörelsen. Vi vet att det finns rörelse i världen, men vi vet att allt som rör sig är satt i rörelse av något annat. Och detta något är satt i rörelse av ytterligare något annat så småningom kommer vi till den första röraren, denna någon är Gud.

Den andra vägen (det kosmologiska gudsbeviset variation två) utgår ifrån verkande orsaker. Det är inte möjligt att något är verkande orsak till sig självt. Alltså är det nödvändigt att anta att det finns en första verkande orsak, vilken alla kallar Gud.

Den tredje vägen (kosmologiska gudsbeviset variation tre) utgår från skillnaden mellan det möjliga och nödvändiga. Saker uppstår och förstörs, alltså kan saker existera och inte existera. Om allting hade möjligheten att inte existera, skulle det någon gång ha funnits en tid då ingenting fanns till. Men om detta är sant, skulle det inte heller finnas någonting, för det som inte existerar blir inte till på annat sätt än genom något som redan existerar. Och då skulle inte något existera nu heller och det är uppenbarligen falskt. Vi måste alltså anta att något som inte har en orsak till sin nödvändighet i något annat, men är orsak till andra tings nödvändighet existerar. Detta är Gud.

Den fjärde vägen (stegbeviset för Guds existens) utgår ifrån de grader av fullkomlighet som finns i sakerna. Man säger “mer” eller “mindre” om olika saker, eftersom de på olika sätt närmar sig det som är mest. Det existerar alltså något som är i högsta grad är sant och gott och ädelt, och alltså har den högsta graden av att vara. Eftersom det som sägs ha den högsta graden av ett visst slag är orsak till allt av samma slag. Alltså finns det något som är orsak till alla tings vara och godhet och annan fullkomlighet. Detta kallar vi Gud.

Den femte vägen (det teologiska gudsbeviset) utgår ifrån världsordningen. Vi ser att det som saknar kunskap ändå beter sig som om det hade ett mål. Detta ser man eftersom de alltid verkar på samma sätt för att uppnå bästa möjliga resultat. Därför ser man att de inte uppnår sitt mål av en slump utan med avsikt. De saker som inte har kunskap kan inte sträva mot ett mål, om de inte ä styrda av någon som har kunskap och intelligens. Det finns alltså ett intelligent väsen som inriktar alla naturliga ting mot ett mål och detta kallar vi Gud. Ett annat gudsbevis är det axiologiska gudsbeviset. Vilket innebär att människan strävar efter att förverkliga värden, men alla jordiska värden är betingade och tillfälliga. Alltså måste det existera ett överjordiskt, högsta värde (Gud) som gör det möjligt för de jordiska värdena att vara eftersträvansvärda.

Det moraliska gudsbeviset tar sin utgångspunkt i den mänskliga upplevelsen av att vara skyldig till att sträva efter att uppnå det högsta goda. Eftersom människan bara i en liten grad styr sitt eget liv och konsekvenserna av sina handlingar, måste man av praktiska skäl acceptera existensen av en Gud, som lägger naturen till rätt på ett sådant sätt att den goda människan uppnår odödlighet och lycksalighet som resultat av sin moraliska strävan.

Walter James pragmatiska gudsbevis går ut på att förnekelse av Guds existens leder till pessimism och hopplöshet, medan antagandet av Guds existens ger hopp och tillit till framtiden. Alltså är gudstron mer nyttig än gudsförnekandet och i denna mening mer pragmatisk sann.

Det psykologiska gudsbeviset går ut på att endast Gud själv kan vara upphov till människans förställningar om Gud.

De klassiska gudsbevisen har kritiserats av filosofer som Hume och Kant. Kant kritiserade bl.a. det ontologiska gudsbeviset. Han menade att det va fel att se existens som en egenskap, liknande andra egenskaper. “Tänker jag på hundra riksdaler, kan jag ge en fullständig beskrivning av alla dessa dalers egenskaper utan att ta hänsyn till om de hundra riksdalerna existerar eller ej.”* Uppfattningen om hundra riksdaler har ingenting att göra med om de existerar eller inte. Motsvarande gäller om Gud: Uppfattningen om Gud har inte något att göra med om Gud existerar eller inte. Kant kritiserade även det teologiska gudsbeviset för att använda ändamålsbegreppet utanför detta begrepps användningsområde. Även Hume kritiserade det teologiska argumentet, han menade att det saknade empiriskt stöd. Argumentet innebär ju att eftersom världen har ett syfte, så måste någon ha ordnat detta ändamål. Hume kom istället fram till att ändamålsenligheten är ett resultat av naturliga processer. Hume påstod också att Gud inte kan vara både god och allsmäktig (teodicéproblemet). Om ondskan är en del av Guds plan är han inte god. Om ondskan strider emot Guds plan är han inte allsmäktig. Alltså kan inte Gud vara både god och allsmäktig. Att gud existerar vet man inte, antingen finns han eller så finns han inte, detta menar Hume är en faktafråga. Frågor om fakta eller existens kan man bara avgöra genom iakttagelser, och vem har iakttagit Gud?
* Filosofiskt lexikon
Det finns därför inget bevis för Guds existens. Hume kritiserade också den andra variationen av det kosmologiska gudsbeviset. Han menade att vi inte kan lita på att orsak följs av verkan och varför skulle det då finnas en första verkande orsak. Hume krossade även det axiologiska gudsbeviset genom att hävda att de moraliska värdena kommer från den mänskliga erfarenheten istället för Gud.
Diskussion
Platon menar att Gud är ett väsen utan fel som endast är god. Men om han nu är så god varför tillåter han då krig, våldtäkter, naturkatastrofer och allt annat elände som finns i världen?
Ett svar på den frågan är att Gud har skapat ondska för att det goda ska bli synligt. Men då menar man att gud som endast är god har skapat ondskan, vilket är en motsägelse. Enligt en kristen åskådning är orsaken till människors lidande att Gud har blivit skadad av människornas synd och straffar dem genom krig och andra otrevligheter. Men även detta strider helt emot Platons teori att Gud är endast god. En god Gud skulle aldrig straffa sitt folk.

Den andra versionen av det kosmologiska argumentet håller inte. Enligt den första premissen så har allting en orsak och det strider emot slutsatsen att det finns en första orsak utan egen orsak.

Det pragmatiska gudsbeviset håller inte heller. Man kan inte mäta olika människors olycka eller lycka. Och hur ska man då kunna avgöra om människor blir lyckligare av att tro på Gud eller inte?

I olika religioner ser man på Gud på olika sätt hinduismen t.ex. har flera gudar medan kristendomen bara har en. Inte ens inom samma religion tror människor likadant. Vissa tror att Gud bor uppe i himlen som en egen substans, andra tror att han finns inom oss medan andra tror att han finns överallt. Enligt kristendomen finns det bara en Gud men varför har alla då så olika föreställningar om “vem” Gud är?

Gud kan omöjligt existera eftersom vi inte kan känna hans närvaro med hjälp av sinnena. Vissa påstår sig kunna känna hans närvaro men det kan man ju aldrig bevisa. Om han verkligen hade funnits hade han velat att mänskligheten skulle känna till hans existens istället för att tvivla på den.

Vi har själva skapat Gud som ett fenomen för att förklara oförklarliga saker, som t.ex. hur jorden skapades eller meningen med livet. Eller för att göra livet mer uthärdligt, för att ha någon som alltid finns där att söka tröst och svar hos.

Bibeln är en blandning av bl.a. av poesi, lagböcker och äventyrsromaner. Enligt bibeln ska dessa tillsammans visa vem Gud är och vem som är hans stora kärlek. Berättelserna om vad som hände årtusendena före Kristus fördes vidare muntligt och skrevs så småningom ned. Vilket innebär att historierna antagligen är helt annorlunda nu emot vad de va från början. Man vet ju själv hur en historia förändras från mun till öra och dessa historier fördes vidare muntligt i flera århundraden, vilket innebär att det inte kan vara mycket sanning kvar i dem. Om Bibeln, som ska visa vem Gud är och vem som är hans stora kärlek, inte är sann hur ska vi då kunna tro på en Gud?

Avslutning

Gud existerar inte, vi har inga bevis för att han existerar, förutom vad fanatiska religiösa har påstått sig sett genom uppenbarelser. Vilket inte är någon objektiv källa. Det finns inte heller några argument för Guds existens som är hållbara. Det återstår att se om jag går ur svenska kyrkan efter den här slutsatsen.

Guds existens, 2.0 out of 5 based on 10 ratings
| Mer
Betygsätt Guds existens


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Guds existens eller som på något sätt är relaterade med Guds existens.

One Response to “Guds existens”

  1. nisse on 17 Jan 2011 at 6:23 e m #

    jag ser det så här. vi existerar eller hur? vi antingen kom från ingenting eller från någonting. men vi vet att ingenting producerar inget. så det lämnar oss att vi kommer från någonting. detta någonting kan vara tillfällig eller absolut. men allt tillfälligt har ett början ,dvs du kom från din mamma och din mamma kom från din mormor och din mormor kom från……..osv. vi kan inte komma från en tillfällig källa hela tiden för då menar vi att vi kommer från ingenting, hur kan då ingenting producera något det är OLOGISKT. så det lämnar oss både logiskt och rationellt att vi måste komma från en absolut källa som inte har något början eller slut. för om den inte hade funnits så hade vi inte existerat och uppenbarligen inte varit här och kommenterat. denna absoluta källan kallar monoteistister och abrahamiska religionerna för GUD. detta är definition på GUD i de logiska ramarna. en annan sak jag vill påpeka är BIG BANG.
    vetenskapsmän påstår att för 13,7 miljoner år sedan big bang uppstod och skapa universum. om big bang har ett början då betyder det att före big bang fanns inget eller hur? hur kan då inget producera något så kallad big bang .är det inte lustigt? det är ett bevis att big bang skapades av något och detta går tillbaka till den absoluta källan dvs så är big bang bevis på ett högre makt.
    detta är ett logiskt förklaring på GUD

Kommentera Guds existens

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2