.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Islamisk konst och kultur

Spridningen av budskapen

På 600-talet e. Kr lyckades Muhammed ena hela den arabiska halvön, från nuvarande Kuwait och ner till Yemen. Detta var grunden till ett mäktigt imperium som med tiden skulle bli mer än dubbelt så stort. I mitten av 700-talet innefattade imperiet Spanien, hela nordafrika, Armenien och ända bort till Pakistan. Den Islamiska kulturen kom att bli den främsta under medeltiden. Det ploppade också upp en mängd olika stilar i rikets alla hörn.

Den arabiska skriften hade stor betydelse för spridningen av Islam. För det mesta förekom skriften i Koranen. Eftersom det rådde bildförbud utvecklades den kalligrafiska stilen mycket. Koranens skrift blev som ett konstverk i sig vilket väckte folks intresse och samtidigt förstärkte den ordens betydelse. Den första stilen som blev riktigt populär var kufisk skrift. I tre sekel dominerade den alla Koraner som gavs ut. Under årens lopp tillkom det små finurliga dekorationer på varje bokstav. Till vardags brukade man använda den enklare Nashkskriften. På 1200-talet tog Thuluthskriften över den kufiska skriften. Tuluth betyder en tredjedel och bygger på att en tredjedel av bokstäverna vätter nedåt. När Iran blev muslimskt skapades översattes skriften till Persiska och den Iranska stilen skiljer sig mycket från den som rådde på arabiska halvön. Ett exempel på kalligrafins inflytande i den muslimska världen är Saudiarabiens flagga. Flaggan är grön och det står med vit Thuluthskrift: “det finns ingen annan gud än Allah, och Muhammed är hans profet”. Både Iraks och Irans flaggor innehåller orden “Allahu Akbar” vilket ungefär betyder “gud är den störste”.

Många på den arabiska halvön var handelsmän och handeln var en viktig del i det vardagliga livet. Profeten Muhammed var själv handelsman. Genom handeln utbyttes inte bara varor utan också idéer och tankesätt. På grund av de handelsresande spreds Islam långa vägar. Dessutom hade det Islamiska riket goda kontakter med olika delar av Asien, såväl Ryssland som Kina och Indien. Något som den kristna kyrkan i Europa inte hade i lika hög grad. Islam finns fortfarande kvar i delar av Indien och Kina. Efter ett slag 751 mot Tangdynastins trupper i nuvarande Kazakstan lyckades araberna tillfångata två män som lärde dem att göra papper. Något som länge hade varit en Kinesisk hemlighet blev alltså arabernas och de förbättrade tekniken och papprets kvalitet.

Det Islamiska samhället

På grund av handeln växte städerna ohejdat. Städerna dominerades nästan alltid av den handlande medelklassen. Städerna blev uppdelade och folk med olika bakgrund bodde i olika delar av staden. Många förorter växte upp utanför stadsmurarna. De kunde vara välbärgade eller så kunde de vara fattiga. De kriminella och prostituerade höll oftast till på kyrkogården. I familjen var mannen överhuvudet, men det fanns också någonting som kallades för quadi, en slags domare man kunde anlita vid tvistemål. En muhtasib hade ansvar för lite allt möjligt, till exempel hålla koll på gator och torg, se till att vattnet inte var dåligt och begrava de döda. Det fanns någonting som hette waqf, som hade hand om biståndet från de religiösa ledarna. Kring stadens moské låg det bokstånd, guldsmeder och andra saker som ansågs vara fina. Mer orena industrier till exempel slakterierna låg utanför stadsmuren.

Islamisk arkitektur

Enligt den Islamiska tron är Kaaba den första moskén. Det är Abraham som har byggt den efter en order från gud. Kaaba är en stor kub i svart granit som ligger nära Mecka, Saudiarabien. Det är dit muslimska pilgrimer vallfärdar. I det östra hörnet är “Rukn-al-Aswad” inmurad. Det är en svart sten som tros vara en bit av en meteor. En annan känd moské som har lite mer av den klassiska muslimska byggnadsstilen är klippmoskén i Jerusalem som är byggd 691. Ungefär vid 740 byggdes Xianmoskén vid den östliga änden av sidenvägen. Moskén i Cordoba, Spanien påbörjades 784 och var en viktig milstolpe i Islams västliga historia. Den skilde sig mycket från de andra moskéerna, till exempel var inte moskéns mihrab riktad mot Mecka. Mellan kalifens palats och moskén byggdes det en väg på stolpar så att kalifen kunde gå till moskén utan att riskera att bli mördad. I nuvarande Ryssland runt år 1000 byggdes Qol Shariffmoskén som än idag är östeuropas största moské. Moskéerna var rikt utsmyckade med kalligrafi och arabesker – ett slags avancerat geometriskt mönster som Islam är mycket känt för.

Bildförbud

Utgrävningar och historisk forskning har visat att det inte rådde bildförbud i Islams tidigaste historia. På 700-talet fanns det bilder i palats och möjligtvis också moskéer. Det sägs dock att Muhammed vände sig emot folk som använde och skapade bilder. På 800talet börjar det dyka upp texter som talar för bildförbudet. Tanken är att bilden bryter mot det första ledet i trosbekännelsen: “ingen gud utom gud”. Genom att göra bilder är man en skapare och ingen får vara skapare förutom gud. Shiiternas tolkning av bildförbudet skiljer dock från sunniternas. Shiiterna förbjuder endast bilder som är till för avgudadyrkan. Men även bland sunniterna har bildförbudet diskuterats. Det diskuterades om bildförbudet bara skulle gälla levande varelser som bar en ruh (ande eller själ). Vissa tyckte att bilder kunde förekomma på bruksföremål till exempel mattor och kuddar. Tillslut beslöt de ändå bildförbud på alla varelser som har en själ. Jag tror att det är därför den dekorativa konsten blev så populär inom islam. Den kombinerar blommor med bruksföremål vilket kanske är den mest försiktiga avbilden man kan göra. Koranen uttrycker aldrig ett förbud mot bilder, det stöder sig som sagt på idéen om att ingen är skapare utom gud, vilket står i Koranen. Däremot finns det en populär berättelse ur Hadithsamlingarna då Muhammed inte ville gå in i sin hustru Aishas hem. Han stannade vid dörren eftersom hon hade kuddar därinne med bilder på. Muhammed säger i berättelsen att den som använder sig av bilder ska bli straffad på domedagen.

Bilder inom Islam har det ändå funnits mycket av, till exempel i den Persiska miniatyrbildskonsten som uppstod på 1200-talet. Det var även vanligt med bilder i det Osmanska riket och mongulriket i Indien. Idag råder det inte bildförbud i islamiska länder, det skulle nog vara mycket svårt att genomföra med tanke på dagens teknik och sen har Islam naturligtvis moderniserats. Men på vissa ställen lever delar bildförbudet kvar, man får inte avbilda gud eller profeten. Det kan förklara de starka reaktionerna mot Muhammedkarikatyrerna, där Muhammed inte bara avbildas utan dessutom vanhedras.

Islamisk konst och kultur, 2.7 out of 5 based on 12 ratings
| Mer
Betygsätt Islamisk konst och kultur


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Islamisk konst och kultur eller som på något sätt är relaterade med Islamisk konst och kultur.

One Response to “Islamisk konst och kultur”

  1. Gabriella on 29 Maj 2008 at 6:39 e m #

    hur påverkade isalams samhället på medeltiden? vad är skillnader på islam och kristendomen och vad är likheter?

Kommentera Islamisk konst och kultur

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2