.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Kristendom

Ämne: Religion
| Mer

Kristendomens tre grenar

Kristendomen uppstod av Judendomen. Dem är ganska så lika varandra. Förutom tex vi har lagt till nya testamentet i Bibeln och att det är olika traditioner och sådant. Kristendomen är indelad i tre olika delar, den Ortodoxa, den Protestantiska och den Katolska. På medeltiden blev religionen helt dominerande i Europa. Vi i sverige hade först trott på asagudarna, menpå 1100-talet hade kristendomen tagit över. Sedan på 1500-talet började europeerna sprida läran till övriga världsdelar. Idag finns det ungefär 2 miljard kristna människor i världen, framför allt i Europa, nord- och sydamerika.

Några Ggundprinciper i Kristendomen

• Man tror på en enda gud (Monoteism)

• Treenigheten Gud är både Fadern, Sonen och den Helige Ande på samma gång, tre olika men på samma gång en.

• Gud är allvetande och evig.

• Jesus är Messias och både Gud och människa på samma gång.

• Livet tar inte slut vid döden, utan människan kommer få evigt liv.

• Den sista dagen då Jesus kommer att återkomma för att döma alla människor.

Ortodoxa kyrkan.

Det finns ungefär 200 miljoner ortodoxt kristna i världen. De ortodoxa kyrkorna finns idag främst i Östeuropa och i mellanöstern. Men vi har också ett antal kyrkor här i sverige också. I den katolska och ortodoxa kyrkan finns det sju sakrament, men den protestantiska kyrkan har endast två. Sakrament betyder “helig handling”. Den katolska och ortodoxa kyrkan har samma sju sakrament. Dessa är dopet, smörjelsen, mässan(nattvarden), äktenskap, bikt, de sjukas smörjelse och prästvigning. Protestantiska kyrkan har bara dopet och konfirmationen som sakrament.

Dopet, som innebär att man blir en del av Guds genemskap. Barnet sänks ner i en stor dopfunt tre gånger.
Smörjelsen, som sker direkt efter dopen. Barnet sänks ner i ett dopfund tre gånger.
Bikten, som innebär att de troende bekänner och får förlåtelse för sina synder
Liturgin (mässan), som är en gudstjänst med nattvard. På nattvarden får deltagarna ta emot bröd och vin som symboler för kristu kropp och blod.
Äktenskapet, där en man och en kvinna inför Gud lovar varandra trohet resten av livet. (Många Ortodoxa kyrkor ser också negatvivt på skilsmässa, preventivmedel och abort. Det tycker jag är dåligt för människan behöver alla dem där tre sakerna.)
Prästvigningen, där en man kan tjänstgöra som präst. Efter prästgivningen får inte prästen gifta sig. Kvinnliga präster är inte tillåtet.
Det sjukas smörjelse, som innenär att en präst gör korstecken med helig olja på den sjukes kropp.
Gudstjänsten, eller Liturgin som den också kallas, inom de ortodoxa kyrkorna bygger mest på gamla traditioner. I vissa länder använder man till och med ett utdött språk i gudstjänsten. En ortodox kyrka kan beskrivas som en stor teater. I kyrkan fins en avdelning som repesenterar himlen. En annan repeseterar jorden. I den himelska delen finns altaret och i den jordiska delen finns plats för församling. Himlen och jorden i kyrkan är avskilda från varandra med en vägg fylld av ikoner. Inom de ortodoxa kyrkorna tänker man sig att när man firar gudstjänst, så firar man också gudstjänst med alla andra ortodoxa kristna över hela världen. en också med alla herlogon, änglar, och alla genom historien som varit kristna. Det kanske låter lite konstigt men om vi skulle fråga en ortodox präst om varför man gjorde och tänkte så så skulle han nog svara: “Varför måste vi kunna förklara allting? Gudstänsten är ett stort mysterium där du får vara med om upplevelser och känslor utan att behöva förstå.”

Den största och viktigaste religösa högtiden bland ortodoxa kristna är påsken. I protestantiska kyrkor är det jesu lidande som står i centrum för påskfirandet, i katolska kyrkor så tänker man på hur jesus offras och offrar sig. I ortodoxa kyrkor är påskfirandet inriktat på uppståndelsen, glädjen över att Jesus övervann döden. Gudstjänsten på påsknatten är höjdpunkten på kyrkoåret. När dem som medverkat på gudstjänsten lämnar kyrkan hälsar de varandra med orden: – Kristus är uppstånden. – Ja, han är sannerligen uppstånden. Sedan går man hem till påskbordet och äter en festmåltid. På bordet finns bland annat målade röda påskägg. Dem målas röda för att rött repesenterar livets och glädjens färg. I ortodoxa länder har man många helgdagar för att hedra jungfru Maria och andra helgon. Regeringen i Grekland har försökt minska antalet sådana lediga dagar, men dem har mött hårt motstånd från befolkningen.

Man brukar säga att människan har två stora uppgifter i livet i den ortodoxa kyrkan som man kan välja mellan i livet. Att gifta sig är den första uppgiften. Den andra uppgiften är att man också kan välja är celibatet och ett liv i bön, arbete och meditation.

Protestantiska kyrkor.

Dem protestantiska kyrkorna är uppdelade i tre kyrkor. De olika kyrkorna är Evangelisk-lutherska kyrkan, Reformerta Kyrkan, och Avengeliska kyrkan. Några saker som de tre kyrkorna har gemensamt är bland annat:

Bibeln, Den ända källan till den kristna tron. Där menar den katolska och ortodoxa kyrkan att Bibeln och kyrkans traditioner måste vara en enhet, men med det menar protestanterna att det räcker med Bibeln som grund.
Det finns bara två sakrament som är: Dopet, som innebär att man blir en del av Gudsgemenskap samt medlem i kyrkan, och sedan mässan, alltså nattvarden där man får ta emot bröd och vin.
Människan kan också bli frälst. Man kan säga att man blir räddad, förlåten och försonad då. Man kan enbart bli det det genom sin trom inte genom att göra goda gärningar. Det finns ett gammalt uttryck för dtta som lyder: “Rättfärdig görelse genom tron.”
Gudtjänsten ska vara på det språk som folket talar och till exempel inte på latin som man ibland talar i dem katolska kyrkan. Så att alla kan förstå vad som sägs.
Evangelisk-lutherska kyrkan finns idag främst i Sverige och de andra nordiska längerna men också i Tyskland. Idag har de ca 75 miljoner bekännare. Kyrkan är en luthersk bekännelsekyrka som medvetet vill förvalta arvet från reformationen och verka i luthersk tradition med gudstjänster präglade av rik liturgi och med nattvarden i centrum. Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige grundades 1968 ur S:t Martins församling i Stockholm.

Reformerta kyrkan är en beteckning för de kyrko- och samfundsbildningar, som leder sitt ursprung tillbaka till de kista reformationsrörelsen som leddes av Calvin i Schweiz på 1520-talet. Kyrkan finns idag främst i Schweiz och Nederländerna och har ca 50 miljoner bekännare. Varje församling i kyrkan är helt självstyrande och utser sin egen predikant. Det finns inga biskopar i en sådan kyrka. En reforment kyrka är också i stort sett ren från utsmyckning. Calvin ansåg att krucifix,bilder på helgon och andra utsmyckningar i kyrkorummet var överflödiga. Så tillskillnad från den ortodoxa kyrkan som har massvis med utsmyckningar så har en Reforment kyrka inga alls.

Den Angliknskakyrkan bildades på 1500-talet av den Engelske Kugen Henrik VIII då han bröt all kontakt med Påven i Rom och gjorde sig själv till överhuvud över kyrkan. Då fick England alltså en statskyrka, precis som sverige (lutherska). På 1600-, 1700- och 1800-talet byggde storbrittanien ett imperium av kolonier och erövrade länder över hela världen. Då spreds den anglikanska kyrkan till dessa områden. Idag finns kyrkan bland annat i Stortbrittanien, USA och Australien och har ca 74 miljoner anhängare.

Katolska Kyrkan

När jag hör ordet katolsk så tänker jag först och främst på Påven i Rom. Eftersom Påven över överhuvud över den Katolska kyrkan så är han en mycket viktig person. Katolska kyrkan hävdar att Påven i Rom är Petrus efterträdare och Kristi ställföreträdare på jorden. Enligt Ortodoxa, Protestntiska och katolska är då Gud skaparen och styr allt. Dem katoslak säger också att Han är det goda i världen och ger trygghet och kärlek och att Gud hjälper en när man ber honom.

Om jag skulle fråga en katolsk troende som skulle beskriva tro skulle han eller hon troligen svara något sånt här:

“- Gud har uppenbarat sig i Jesus Kristus som är både Gud och människa. Jesus blev sänd till världen för att frälsa oss från ondskan runt om oss och inom oss, allt det som hindrar gemenskapen med Gud.

I sin kärlek till oss gick Jesus i döden för oss. Hans uppståndelse från de döda var ett tecken på hans seger över ondskan i världen.

Allt detta är för mig ett mysterium som jag inte kan förklara. Men det är därför inte något osannolikt – tvärtom något fullt verkligt. Hela universum är ju ett mysterium, en gåta, men är ju ändå något fullt verkligt,

något som finns.”

Något som jag tycker är väldigt bra med den katolska kyrkan är att vem som helst kan bli medlem i kyrkan. Det spelar ingen roll vilket språk man talar, vilken kultur man kommer ifrån eller nationalitet man har, vem som helst kan bli medlem. Kyrkan har idag över 1 miljard bekännare och det är då mycket mer än vad ortodoxa och protestantiska kyrkan har. Den är alltså den största kristna kyrkan. Liksom som dem andra kyrkorna har också den katolska sakrament och dem är ganska så lika ortedoxa kyrkans sakramen och dem katolska lyder såhär:

Dopet som innebär att man blir en del av Guds gemenskap och medlem i kyrkan
Konfirmationen, som innebär att man vid 10-12 års ålder får ta emot nattvaren
Nattvarden, som innbär att man får ta emot bröd och vin
Bikten, som innebär att man bekänner sina synder och sedan får förlåtelse för dem
Äktenskapet, som innebär att man och kvinna inför Gud lovar varandra trohet resten av livet. (Skillsmässa, abort och preventiv medel är inte tillåtet)
Prästvigningen, som innebär att en man kan tjänstgöra som präst. (Kvinnliga präster är inte tillåtet.)
Det sjukas sakrament, det innebär att att svårt sjuka får stöd och smörjes med olja
Helgonen inom den Katolska kyrkan har en stor betydelse. Helgon är religösa förebilder, dvs personer som har levt ett liv med en stark tro eller andra viktiga personer. En av dem största helgonen är jungfru Maria. Så förutom bönen Pater Noster (Fader vår) är också bönden Ave Maria (Var hälsad Maria) den viktigaste bönen.

Det finns en stor skål med vatten vid ingången vid en katolsk kyrka. Vattnet kallas vigvatten och är ett speciellt och heligt vatten i kyrkan. Vissa personer som går in i kyrkan doppar handen i vattnet och gör korstecknet och nuddar då pannan med handen med vigvattnet. Vigvattnet anväds också i dopet och är en symbol för dopet. Tabernaklet är ett skåp i kyrkan som man förvarar det bröd och vin som används i nattvarden. Det finns också ett altare som är ägnat åt jungfru Maria och en eller flera biktstolar där folk kan gå och bekänna sina synder och få förlåtelse. Det finns också 14 korsvägstavlor i kyrkan. Det är bilder som beskriver Jesus lidande.

Lovisa Lindström

Kristendom, 2.3 out of 5 based on 27 ratings
| Mer
Betygsätt Kristendom


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Kristendom eller som på något sätt är relaterade med Kristendom.

Kommentera Kristendom

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2