.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Lagstiftning

DATALAGEN

Datalagen kom 1973. Den är till för att skydda den enskilda människans integritet i förhållande till sina medmänniskor och i viss mån även myndigheter. Den nu gällande datalagen kom 1992 och ytterligare några förändringar trädde ikraft 1 januari 1995. Nu arbetar man på ett nytt förslag till en helt ny datalag som ska samordnas med EU. Datalagen gäller enbart för personregister som är lagrade, på t ex en diskett eller hårddisk. Personerna måste vara identifierade på något sätt för att det skall räknas som ett personregister, t ex namn och adress.

LICENS

Den som är ansvarig för personregistret behöver inte vara en person utan kan vara en förening, ett företag eller en myndighet. Den som är registeransvarig måste anmäla att register skall föras till DI och betala en licensavgift för att få licens. Licens behövs dock inte om personregistret förs för privat bruk. Har man däremot med kunder eller leverantörer måste licens sökas.

TILLSTÅND

Förutom licens krävs dessutom ett tillstånd om registret inte har någon naturlig anknytning . Det gäller t ex register som upprättas av en forskare. Tillståndet söks också hos DI.

SAMKÖRNING

Om man samkör olika register krävs också tillstånd från DI. Exempel på samkörning är när man kontrollerar de inkomster småbarnsföräldrar uppgivit till Socialförvaltningen med dem de uppgivit till Försäkringskassan.

KÄNSLIGA UPPGIFTER

Tillstånd krävs även om man vill lagra känslig information . Det finns ett undantag för tandläkare och läkare. DI ger inte så ofta tillstånd att lagra så många uppgifter om varje person som sökande tänkt sig. DI ställer ofta höga krav på att registret måste föras inom en viss tid.

REGISTERANSVARIGES SKYLDIGHETER

REGISTRETS ÄNDAMÅL

Huvudregeln när man skapar ett register är: Registret måste föras för ett bestämt ändamål. När detta ändamål väl formulerats måste man hålla sig till det och inte registrera fler uppgifter än nödvändigt och inte använda uppgifterna till någonting annat än det ursprungliga.

PERSONNUMMER

I den nuvarande datalagen har man velat begränsa personnummeranvändningen. Personnummer får användas bara om “det är klart motiverat med hänsyn till registrets ändamål, vikten av en säker identifiering eller annat beaktansvärt skäl”.

STRAFF

Brott mot datalagen kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. Det gäller t ex om man har ett register utan licens (och tillstånd om det behövs). Den som olovligt tar sig in i ett register och tar del av, förstör, ändrar eller lägger till något kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.

DATAINSPEKTIONEN

DI har i uppgift att ge licenser och tillstånd till dem som skriftligt begär det. DI ska också inspektera användningen av personregister. De skall även bevaka kreditupplysningsföretagets verksamhet.

NÅGRA ANDRA LAGAR…

SEKRETESSLAGEN

I Sverige har alla tillgång till alla dokument som tas fram av stat, kommuner och landsting. Men man kan dock sekretessbelägga vissa dokument och då måste det ske en hänvisning till en speciell paragraf i sekretesslagen.

ARBETSMILJÖ

Det finns lagar som mera direkt anknyter till datoranvändning, t ex “Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om arbete vid bildskärm” (AFS 1985:12). Den ställer krav på bl.a. skärmens avläsbarhet, belysningen vid dator-arbetsplatsen och arbetshöjden till tangentbordet. Kungörelsen ger också arbetstagaren rätt till synundersökning och man ska arbeta med en dator i mer än en timme per dag. Denna synundersökning (och om optikern föreskriver specialglasögon) ska bekostas av arbetsgivaren.
UPPHOVSRÄTT

Man får alltid ta en egen säkerhetskopia. Man får använda det på en dator. Man får inte kopiera ett program man köpt för hemmabruk till datorn på jobbet eller tvärt om. Man får inte heller kopiera mellan vänner, men det finns inte något straff angivet för detta brott.

Lagstiftning, 1.0 out of 5 based on 2 ratings
| Mer
Betygsätt Lagstiftning


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Lagstiftning eller som på något sätt är relaterade med Lagstiftning.

Kommentera Lagstiftning

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2