.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Lev Semenovich Vygotskij

Ämne: Biografier
| Mer

Vygotskijs Historia

Lev Semenovich Vygotskij föddes 1896. Han växte upp i en stad vid namn Gomel nära staden Minsk som ligger i Vitryssland men som då tillhörde Sovjet. Vygotskij var jude vilket var den diskriminerade folkrasen i Ryssland och därför förbjöds han att gå i skola. Vygotskijs familj ordnade dock ändå så att han fick studera bla litteratur och filosofi privat. Av alla i den judiska befolkningen fick endast tre procent tillåtelse att studera på universitet ändå lyckades Vygotskij få en plats. Han studerade under åren 1913-1917 och då studerade han ämnen såsom litteratur, juridik, konst, filosofi samt historia. Han skrev här också en avhandling om Hamlet.

Vygotskij började arbeta som lärare vilket vid denna tid nu var tillåtet i han hemstad Gomel vid 1917 och det var vid denna tid som den ryska revolutionen bröt ut. Han arbetade som lärare i sju år. Han undervisade i en yrkesskola i ämnena filosofi, estetik, litteratur och ryska. Och vid lärarutbildningen undervisade han i logik och psykologi. Det fanns en pedagogisk institution i Gomel som Vygotskij inom estenetik och konst blev ledare för. Vygotskij var en god talare och höll ofta föredrag.

År 1919 insjuknade både hans mamma, hans bror och han själv i tuberkulos en sjukdom som tidvis drabbade honom mycket svårt i livet och tillslut skulle leda till hans död.

Vygotskij började arbeta med utvecklingsstörda barn under 1920-talet och han intresserade mer och mer för psykologi efter ett tag grundade han ett psykologiskt laboratorium. Han ville utveckla en psykologisk teori på marxismens och den dialektiska materialismens grund. Han studerade och ville utveckla en enhetlig psykologisk teori om människans psykiska och sociala utveckling.

1924 hände något stort i Vygotskijs liv. Han kallades till en forskartjänst vid psykologiska institutet vid Moskvauniversitet efter att ha hållit en föreläsning där han bl. a kritiserat Pavlovs reflexologi. Vygotskij påstod att man inte längre kunde bortse från människans existens och medvetande inom den vetenskapliga psykologin. Han kritiserar Pavlovs sätt att se på människan som en endast biologisk varelse med endast enkla reaktionsmönster. I Moskva arbetade han bla med Alexej Leontjev och Alexander Luria. Han kämpade för att finna en helt ny psykologi istället för de två riktningar som den dåvarande psykologin hade tagit. Den ena riktningen var den som försökte förklara psykologiska utvecklingar och grundläggande beteenden, enkla handlingssätt (reflexologi och behaviorism) och den andra företräddes av inåtvänd och ensidig tradition (människans “andliga” natur diskuterades bla). Det var även under detta år som Vygotskij färgställde bocken pedagogisk psykologi. Vygotskij blev känd som en väldigt energifylld filosof i Moskva och hans kunskaper spreds snabbt. Han hade en stor grupp av olika människor runt sig som ville sprida hans psykologi.

Vygotskij grundade även en intuition för forskning om handikapp och neurologi, han prioriterade och behandlade mest handikappade barn. Han planerade tillsammans med en kollega vid namn Luria ett utbildningsprojekt riktat mot de bönder i Centralasien där de flesta var analfabeter. De planerade resor 1931 och 1932 till Uzbekistan. Vygotskij hade också ett intresse för avvikande beteenden och utvecklingstörningar.

1933 höll Vygotskij många föreläsningar i Leningrad om bl. a barns lek samt hans tankar om den närmast (proximala) utvecklingszonen vilket handlar om skillnaden mellan det som individen kan utföra själv och tillsammans med andra. Detta handlar om vad barn kan lära sig vid en viss tidpunkt. Han ansåg att det fanns en nära och gemensam koppling mellan tal och tänkande eftersom tänkande uttrycks genom språket och tanken söker sin uppbyggnad i ordet, vilket gör att det frammanas en spänning mellan tanke och ord. Vygotskij ansåg också att det jagbetonade talet inte försvinner i 6-7 års åldern utan rättare “flyttar in” i individens medvetenhet och blir ett språkburet tänkande, ett inre tal. Samtidigt skrev han en bok: tänkande och tal troligtvis den viktigaste av hans böcker. Den är en sammanfattning av hans teorier om medvetenhet, det sista kapitlet ur boken dikterade han på sin dödsbädd 1934.

Vygotskij hann skriva mycket under sin 38-åriga livstid hela 270 vetenskapliga artiklar och 10 böcker. Dessa cirkulerade runt psykologi, pedagogik, sociologi samt estetik. Det var endast en bok Pedagogisk Psykologi som publicerades medan han fortfarande levde. 1936 två år efter Vygotskijs bortgång förbjöds alla hans skrifter av Stalin, men en liten grupp av personer förde ändå hans tankar vidare och 1958 under Chrusjtjov regering i Ryssland började Vygotskijs texter att spridas utanför lands gränserna.

Vygotskijs Pedagogiska teori

Vygotskijs pedagogiska teori grundades på den marxistiska synen mellan människans medvetande och dens materiella verklighet. Det betyder att vi vårt tänkande påverkas av den omkring varande miljön. Vygotskij anser därför att all undervisning eller uppfostran har en social läggning vilket menas att den är bunden till verkligheten omkring oss samt de erfarenheter som vi har. Vi lär oss genom att se till det vi har i verkligheten och tyda dessa intryck och upplevelser.

Vygotskij menar att teoretisk kunskap inte är något värd om den inte kan användas eftersom människan är skapad för handling och meningsfullt arbete för att kunna skapa en bättre värld. Man kan inte enskilt studera människan individuellt eftersom man måste förstå att allt existerar i ett sammanhang och inte i ett vakuum. Vygotskij baserar sitt tänkande på dialektik och kritiserar dualismen.
Vygotskij ansåg att lärandet är ett samspel mellan tre olika och aktiva parter, en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv social miljö. Han anser att en lärare inte bör inmata information i eleven och göra denne till en passiv mottagare av samhällets värderingar utan istället föra en dialog med den aktiva eleven och vara en vägvisare. Vygotskij skriver att läraren bör vara: “rälsen på vilken vagnarna rör sig fritt och självständigt och av den bara får inriktningen på den egna rörelsen”. Läraren bör även skapa en bra social miljö för eleven att värka i och sedan kontrollera att samspelet mellan elev och miljö fungerar. Han beskriver detta på följande sätt:
“Den sociala miljön är en verklig hävstång i uppfostringsprocessen, och lärarens hela roll är att styra denna hävstång. Liksom en trädgårdsmästare vore tokig om han ville inverka på växternas växande genom att direkt rycka upp dem ur jorden med händerna, så skulle pedagogen komma i motsatsställning till uppfostrans natur, om han skulle anstränga sig att inverka direkt på barnet. Men trädgårdsmästaren inverkar på blommans växande genom att höja temperaturen, reglera fuktigheten, avlägsna växter intill, gallra och tillsätta jord och gödning. På samma sätt uppfostrar pedagogen barnet genom att förändra miljön”

Vygotskij ansåg att betyg var meningslöst för elevens utveckling. Betygen uppmanar till konkurrens och de tvingar elever utan hänsyn till förkunskaper eller intresse att läsa samma fakta. Det gör också så att kunskapen delas in i mindre sektioner vilket gör att eleven glömmer snabbare vad den har försökt att lära sig.

Kulturverktyg det är något som Vygotskij talar om. Det finns olika kulturverktyg ett
t. ex är språket och det finns tre sätt som ett kulturverktyg kan överföras från en individ till en annan i början av livet är det ofta imitation som används sedan följer instruktion, när man får instruktioner av någon och sedan kan använda de i ett sammanhang sist kommer när en grupp gemensamt resonerar för att förstå varandra och gemensamt lära in. Vygotskij vill kombinera kultur med social miljö som jag beskrivit ovan för att eleven skall lära in. Bra exempel på arbetssätt är problemlösning och självständigt arbete. Men det bör vara under ledning av lärare eller en mer erfaren person. Vad barn först med hjälp och sedan självständigt skulle kunna klara av var mer intressant för Vygotskij än vad barnen visste just nu.

Lev Semenovich Vygotskij, 2.1 out of 5 based on 16 ratings
| Mer
Betygsätt Lev Semenovich Vygotskij


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Lev Semenovich Vygotskij eller som på något sätt är relaterade med Lev Semenovich Vygotskij.

Kommentera Lev Semenovich Vygotskij

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2