.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Mellankrigstiden

Ämne: Krig
| Mer

Inledning:

År 1918 klockan 11.00 på förmiddagen den 11 november meddelades eldupphör på västfronten. Detta var slutet på första världskriget och inledningen på mellankrigstiden som kom att kännetecknas som en tid med ekonomiska svängningar och diktatorer.

Efter Tysklands snöpliga nederlag i första världskriget skedde stora förändringar i Europa. Först kom det några lyckliga år med stora rikedomar o.s.v. Denna bubbla sprack dock så småningom. Följderna blev väldigt dramatiska med börskrascher, företag som gick i botten, depression och den stora inflationen. Allt detta var mest märkbart i Tyskland där det rådde stor besvikelse och vrede efter slutet på kriget och allt man förlorat i land tillgångar, kol, järn, och pengar p.g.a. krigsskadeståndet. Man letade då snabbt upp en syndabock som man också hittade. Judarna.

Hårdast drabbades medelklassen och de lägst stående, de hade inga tillgångar i mark. Alla deras tillgångar och besparingar bestod av kontanter och värdepapper. När sedan inflationen kom och bankerna började trycka upp nya sedlar i “idiot tempo” blev dessa tillgångar inte värda ett dugg. Ofta var det inte ens en bråkdel av vad man numera fick i lön. Många fick t.o.m. hämta sin lön i skottkärror.

Här följer berättelsen om hur mellankrigstiden i Europa och framför allt i Tyskland såg ut. Från fredsavtalet i Versailles fram till att Hitler kommer till makten och att andra världskriget så småningom bryter ut.

Det var främst under 1920- och 30-talet som perioden som kallas mellankrigstiden ägde rum. Under denna tid var det väldigt oroligt och ingen hade riktigt koll på läget. Men en sak är säker, det var en tuff period. Särskilt för medelklassen och de som var väldigt lågavlönade. Detta ledde till en stor politisk och ekonomisk oro i hela Europa.

Som sagt var Tyskland det land som drabbades hårdast och detta berodde till stor del på att de stod som första världskrigets förlorare. Det visade sig att det gamla sättet att styra inte fungerade och det var detta Hitler drog nytta av. Han fann sin plats i politiken. Detta styret och den indelningen som kom efter första världskriget gjorde det nästan oundvikligt för att ett nytt krig inte skulle blossa upp. Därför var denna period nästan som en förberedelse tid. En tid fylld av propaganda (mycket av den var falsk) för att göra hatet bland folken ännu större.

Anledningen till politisk oro var bl.a. att tysklands kejsare hade abdikerat (avgått) efter nederlaget i första världskriget. I Ryssland hade revolutioner kunnat äga rum och på så sätt hade den ryska tsaren störtats från tronen och sedan blivit dödad. Nu var det kommunisterna som hade makten i detta rike där en stark arbetsdiktatur skulle leda landet ur krisen. I Italien var den politiska situationen mycket oklar. Detta ledde till att Mussolini senare kunde ta makten. Vid den här tiden började nya demokratiska stater se sin början i Europa. Samtidigt som Hitler med sitt Nationalsocialistiska parti efter en svår period började få allt mer anhängare men var ändå långt ifrån toppen. I och med att demokratin växte fram fick människor rösträtt. Man utsåg riksdagen i allmänna val och riksdagen utsåg in sin tur en regering. Det här skulle ge stabilitet i landet. Även yttrandefrihet och tryckfrihet infördes i många länder. Men det var inte alla som ville ha demokrati. Därför blev det hela oroligt och alla hade inte helt fredliga avsikter. Många demonstrationer, strejker och uppror ägde rum. Det var främst de politiska grupperna som inte var nöjda med det nya sättet att sköta samhället. Så här var det även i Tyskland. Istället för den stabilitet man sökte blev det bara kaos. Ingen visste riktigt vad som skulle hända. Det var detta som folket tyckte var oroväckande. Alla bara väntade på att någon skulle ta initiativet och börja få ordning på kaoset. Det var senare här Hitler fann sin plats. En person att luta sig mot.

Till följd av det kaos som rådde i Europa i början av 20-talet som var en följd av kriget rådde det inte bara politisk oro, även ekonomisk. Inte nog med att arbetslösheten växte så blev även priserna högre och högre. För Tyskland var det ännu värre. De var tvungna att följa Versailles avtalet som skrevs 1919. På grund av det var de tvungna att betala det stora krigsskadeståndet, lämna i från sig stora delar av sina tillgångar i form av järn (2/3) och kol (1/3). Tyskland blev även tvungna att överlämna stora markområden till flera länder. Med denna mark följde också stora naturtillgångar. Dessutom behövde tyskarna bygga upp sitt störtade rike. Detta fick man dock prioritera minst eftersom alla länder ville ha det de skulle få från Tyskland. Just nu var Tyskland ett land i kris och därför var det ingen som kom på tanken att skita i statsskulderna. De visste att det i sådana fall väntade ett nytt krig. Tyskand var inte moget (ännu). Dessutom hade det visat sig att USA hade en större roll i det förra kriget än vad tyskarna räknade med. Nu när Tyskland fått lämna ifrån sig så mycket kol och järnmalm, blev de tvungna att importera för att klara av sina egna behov. Detta gjorde självklart inte saken bättre. Alla tillgängliga pengar borde egentligen användas till skadeståndet.

Den dåliga ekonomiska situationen i Tyskland gjorde givetvis den tyska marken mindre attraktiv. Eftersom efterfrågan blev lägre, så började markens värde sjunka. Under kriget hade Tyskland, för att finansiera alla kostnader, tagit lån istället för att t.ex. höja skatterna. För att kunna betala lånen, skadeståndet, kolskulderna m.m. började tyskarna trycka massor av nya sedlar. När penningmängden ökade men inte landets samlade varor och tjänster gjorde det, blev självklart den tyska valutan mindre värd i förhållande till andra valutor. Detta gjorde i sin tur att priserna på varor och tjänster steg. Då tvingades lönerna att stiga för att arbetarna skulle klara sin ekonomi som redan var väldigt “tight”. Detta är en av orsakerna till den stora inflationen i Tyskland. När inflationen bara blev större började utländska investerare göra sig av med sina tillgångar de hade i Tyskland för att minimera förlusten. När då marken såldes men ingen köpte den sjönk värdet ytterligare. Många tyskar tyckte att inflationen var skrämmande redan när priserna steg med ca 7% i månaden. Då hade de ingen aning om att vid inflationens höjdpunkt skulle de stiga med ända upp till 200% i månaden. Under denna tid hann man inte ge ut nytryckta sedlar innan de var värdelösa igen. Nu blev man tvungen att stämpla om tusenmarksedlarna med en miljard mark. Vid detta laget var man ibland t.o.m. tvungen att ge arbetarna lön två gånger om dagen. Tillslut var inflationen så stor att om man skulle kunna rädda Tysklands framtida ekonomi var man tvungen att uppfinna en ny enhet som skulle ersätta marken. Denna nya enhet kom att kallas “der Rentenmark” vilken fick ett värde av en biljon ursprungliga mark. Då hade alltså marken ett värde på 1/1 000 000 000 000 (1 biljon) av sitt ursprungliga. Genom något av ett mirakel bromsades inflationen upp och rentenmarken fick ett större förtroende på valutamarknaden.

Som vi redan har nämnt var det medelklassen som drabbades hårdast. Anledningen till detta var att det var de som hade sparat pengar på olika bankkonton, dessa pengar var nu värdelösa. Överklassen drabbades inte lika hårt eftersom de hade även tillgångar i form av land, gods och företag. Men självklart drabbades även de. Den lägre rangen, arbetarklassen i samhället drabbades inte så hårt. De hade inga besparingar, men samtidigt hade många heller inte tillgång till jobb och kunde knappast få något nu heller. På så sätt påverkade även inflationen samt kaoset även denna del av samhället.

Det var väldigt ont om arbeten, när det var som värst var nästan var tredje person arbetslös. De industrianställda drabbades hårdast p.g.a. den industriella revolutionen. Många arbeten som de länge hade utfört gjordes nu av maskiner. Det blev både billigare och snabbare. Under slutet av 1920-talet blev situationen bättre och ungefär vid denna tid började Hitlers väg till makten, steg för steg. Det rådde högkonjunktur i USA vilket påverkade Europa positivt. Men denna glansperiod fick ett plötsligt slut i och med den stora Wallstretkraschen i USA 1929. Detta ledde till en depression som snabbt spred sig till Europa. Tyskland var ett av de länder som drabbades hårdast av detta nederlag och de hade ju redan tillräckligt med problem. Nu var det många industriella verksamheter som var tvungna att skära ner på tillverkningen och kanske tillslut lägga ner.

Det nya systemet med rösträtt medförde att den gamla överklassen inte fick lika mycket inflytande i samhället. I och med demokratiseringen kunde medelklassen också vara med och bestämma och göra sin röst hörd. Detta var anledningen till denna oro som bröt ut. Det gjorde att de gamla systemen kollapsade och alla väntade som sagt på att någon skulle ta initiativet. Nu rådde social oro. Nu började små uppstickar grupper att bildas. Främst bestod dessa av unga människor som ville göra sina åsikter hörda. De visste vad demokratin kunde leda till. Det fanns också andra som inte litade på detta styre eftersom de hade förlorat alla sina pengar under depressionen. Däremot hade fortfarande inte människorna i den lägsta klassen, arbetarklassen mycket att säga till om. Detta krävde de dock nu, mer att säga till om inom politiken och på sina arbetsplatser. Den stora arbetslösheten och de höga priserna gjorde att kraven på inflytande ökade. Arbetarna började nu ta till sådana metoder som strejk och demonstrationer för att få sin vilja fram. Samhället var splittrat på många sätt. I många länder framförde arbetarna program med kommunistiska idéer. Samtidigt blev Sovjetunionen, som överlåtits till kommunisterna, i tron på ett bättre samhälle än det tidigare mycket splittrade rike med alla dess revolutioner allt starkare. Därför började det förekomma en rädsla i Europa. Det de inte visste var att det fanns en värre sak att oroa sig för…….

Bakgrund:

Socialismen växte sig stark under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Många nya partier bildades vilka främst stöddes av arbetarklassen som ville ha bättre tider med hjälp av politiska och ekonomiska förändringar. Senare skulle socialisterna dela upp sig i två grupper, de socialdemokratiska som ville skapa förändring genom reformer, och kommunisterna som ville göra det genom revolution.

I Tyskland bildades ett nytt socialdemokratiskt parti år 1875. De antog i slutet av 1800-talet ett partiprogram som var mycket radikalt och genom det ville de uppnå revolution. Det fanns dock en del inom partiet som inte ville ha revolution. Dessa kallade sig för reformister istället för kommunister. Reformisterna menade att Karl Marx hade fel i sin bok, den kommunistiska “bibeln”, Das Kapital. Han skrev att medelklassen skulle försvinna och istället skulle samhället bestå av två klasser, arbetarklassen och kapitalistklassen. Reformisterna menade att revolution var onödigt, speciellt nu när man såg att arbetarklassen fick det bättre och på så vis blev medelklassen allt större. Det gick helt enkelt att förändra samhället genom reformer. Kommunisterna hade dock andra åsikter. Därför var det en stor kamp mellan revolutionärer och reformister. Under tiden före första världskriget segrade ändå reformisterna och de kallade sig då socialdemokrater. Revolutionärerna gav dock inte upp. De bildade ett eget parti och började kalla sig kommunister. Därför var det logiskt att deras parti fick namnet Kommunistpartiet. Kommunisterna ville ta makten med hjälp av våld medan Socialdemokraterna ville förändra samhället stegvis vilket de redan påbörjat när arbetarklassen fick det bättre.

Under 1800-talet hade hela socialismen en internationell inriktning. Arbetarklasserna kunde tillsammans hjälpa varandra oavsett nationalitet. På så sätt kunde de förbättra samhället på deras vis. August Bebel, tysk riksdagsman och även ledare för det tyska Socialdemokratiska partiet fick många gånger sitta i fängelse p.g.a. att han var emot en militär upprustning som nu pågick. Redan nu kan det ju diskuteras om vart det hela var på väg. Kring sekelskiftet började allt fler gå emot Bebels solidariska tankar och istället bli mer nationalistiska. I första världskriget som bröt ut 1914 ställde de flesta upp för sitt land. Det här splittrade den socialistiska rörelsen ytterligare. De som ville jobba nationellt anslöt sig till kommunisterna och de som ville vara mer internationella slöt sig till socialdemokraterna. Socialisterna ville skapa trygghet och som sagt bygga upp samhället steg för steg.

Kommunisterna gav inte upp och ville fortfarande förändra samhället genom revolution. Samtidigt under den ryska revolutionen tog Lenin makten, detta gjorde att kommunisterna i Tyskland fick ny kraft. Lenin ville att två klasser skulle bildas, yrkesrevolutionärer i ett kommunistiskt parti som skulle bestämma allt genomföra revolutionen. Därefter kom den vanliga arbetarklassen som enligt Lenin inte var mogna nog att påverka något politiskt. Det enda de ville var att få högre lön och bättre på arbetsplatsen, den typen av samhälle gillade inte Lenin. Lenins typ av styre, hans ideologi kom att kallas Marxismleninism. Detta styre använde många kommunistiska partier. År 1919 bildades en “samlingsplats” för alla kommunistiska partier som döptes till Komintern. Denna samlingsplats dominerades kraftigt av det sovjetiska partiet. De övriga partierna skulle inte komma med några egna åsikter utan istället “inspireras”, eller rättare sagt följa det sovjetiska exemplet. Denna kommunistiska samlingsplats upplöstes dock 1943 och ersattes av en annan vid namn Kominform.

Den här gruppen vid namn Kominform fick ett stort inflytande i Europa direkt efter första världskrigets slut. Den inspirerade och påverkade revolutioner åren efter kriget. De kommunistiska partierna i Tyskland och Ungern försökte göra revolution. Men dessa två partier misslyckades. Genom en arbetarrevolt 1919 som leddes av Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht försökte kommunisterna starta revolution. De fick dock känna på sin egen medicin, de slogs ner med våld och ledarna dödades.

Många kommunistiska partier var inte villiga att samarbeta med andra partier. Men i vissa länder fungerade samarbetena bättre. Där samsades nämligen kommunister, socialdemokrater och andra vänsterpartier inom politiken. Dessa samarbeten var nödvändiga eftersom fascisterna och andra högerpolitiska partier började få allt mer inflytande. De hade också som syfte att lösa den ekonomiska krisen som drabbade arbetarklassen mycket hårt under inflationen. I Frankrike år 1936 bildades en ny regering utan kommunisterna. Det var ett samarbete mellan vänsterpartierna och fackföreningar som kom att kallas “Front Populaire”. Detta samarbete var framångsrikt i två år. Under dessa år lyckades de genomföra en rad reformer. De visade att man kan förbättra samhället bra på ett fredligt sätt och det viktigaste av allt, vad en arbetarregering kunde åstadkomma på egen hand. Några av deras reformer var att införa 2 veckors semester, 40 timmars arbetsdag och förstatligade vissa banker. Det här sättaet att sköta samhället skulle efter andra världskriget komma till stor nytta.

Fascism ideologin var väldigt politisk och byggdes i grunden på idéer om ett stark centralt styre, samt en stark ledare som alla skulle lyda. Fascisterna ville att det skulle fungera med lag och ordning trots att demokrati inte skulle råda i landet. De strävade efter ett hyper disciplinerat folk som lydde nästan militäriskt. Precis som i Sovjet tyckte eliten att folket inte var tillräckligt politiskt mogna för att vara med och bestämma. De ansåg att det var för landets bästa. I ett fascistisk samhälle var inte den enskilda människa värd så mycket, det var gruppen som räknades. Man tänkte alltså på landet i första hand vilket också är en förutsättning i krig. Fascisterna jobbade nationalistiskt. De tog alltså tillvara på landets historia. Våldet förfinades och betraktades nästan som något vackert. Därför fanns det en stävan efter spänning. Fascismen var något som dök upp under mellankrigstiden, främst i Italien och Spanien.

Samma år som avtalet i Versailles skrevs på, alltså 1919, grundade Benito Mussolini ett fascistparti. Ordet fascism härstammar från de särskilda kampgrupper i fascistpartiet som kallades “fasci di combattimento”. Liksom i Amerikanska revolutionen fick gruppen sitt namn efter sin klädsel. De kallades därför “svartskjortor”. Fascisterna motarbetade allt vad demokrati och parlamentarism hette. Motsättningarna mellan klasserna skulle försvinna om alla kunde bestämma lika mycket, alltså ingenting. Eliten skulle istället vara den beslutfattande faktorn och alla skulle underkasta sig dem. Fascisterna skulle bygga upp staten enligt ett koporativiskt system. Detta innebar att staten skulle fatta alla beslut tillsammans med arbetsgivarnas och arbetarnas organisationer utan att enskilda människor skulle kunna påverka besluten. Det skulle även ske sociala reformer. På så sätt skulle sociala och ekonomiska orättvisor försvinna. Tro inte att detta system skulle ge arbetarna mer att säga till om. De ville bara att de skulle må bra och vara friska och inte klaga. De skulle få ersättning när de var sjuka samt få pension när de blev äldre.

Ett stort problem i Italien var arbetslösheten. Alla var inte sams. Speciellt inte arbetarna och industriägarna. Arbetarna passade inte in i fascismens mönster, ty de ville ha ett socialistiskt samhälle. Fascismen innehöll i och för sig en del socialistiska idéer. Men de var inte nöjda med bara det. De ville också vara med och bestämma. Det fascistiska partiet blev allt större och tillslut valdes de in i parlamentet. Fascisterna fick främst stöd av sådana som var rädda för olika krav som socialismen hade. Dessa grupper bestod av människor från medelklassen och industriägarna. Arbetarna gillade inte det inflytande fascisterna hade fått. Det blev allt vanligare med strejker och demonstrationer. På grund av detta tvingades nu fascisterna ta i med hård handskarna och ta till våld. Trots detta ökade inflytande fascisterna hade fått så var det ytterst nära att en anti-fascistiskt regering kom till makten 1922. Detta gjorde läget mycket spänt. För att stoppa att denna regering skulle komma till makten organiserade fascisternas ledare, Mussolini, en marsch mot Rom för att visa hur starka och hur många fascisterna egentligen var. Den här marschen bestod totalt av tiotusentals fascister. Denna magnifika uppvisning skrämde den sittande regeringen. Därför lät Italiens kung, Viktor Emanuel III, Mussolini bilda regering.

När Mussolini kom till makten blev det ytterst oroväckande, ty de oliktänkande sattes antingen i fängelse, eller flydde utomlands. Till sist utnämnde Mussolini sig själv till diktator. Detta skedde år 1925. Till skillnad från Tysklands blivande ledare som kallades “Führer” ville Mussolini kallas för “Il Duce”. Vilket direkt översatt betyder ledaren eller hertigen. Fascist partiet var nu det enda tillåtna partiet. Mussolini höll dock vad han hade lovat, han gjorde en del sociala reformer. Bland annat införde han folkpension, semester samt sjukersättning. Detta visade sig vara ett snilledrag av denna maktgalna diktator. På grund av detta blev han väldigt populär. Inte bara bland hans gamla anhängare, utan också många arbetare. Stoltheten var stor i Italien eftersom de fick stora framgångar med deras nya ledare. I och med detta växte nationalismen i landet. Inte minst av att Mussolini ville skapa sig ett stort imperium, precis som romarna hade en gång i tiden. Detta var den stora inspirations källan. Denna erövring började när man intog Etiopien år 1936.

År 1936 var det val i Spanien. Regeringen som valdes bestod av flera vänsterpartier. Detta var självklart inte de spanska fascisterna nöjda med. Därför gjorde de uppror. Denna revolt leddes av delar av militären som leddes av en del fascistiska officerare. Hjärnan bakom allt var generalen Francisco Franco. De som stödde honom var som sagt delar av armén, den katolska kyrkan och överklassen. Dessutom hjälpte det fascistiska Italien samt diktaturen Tyskland genom att sända trupper till Spanien. Mot fascisterna stod republikanerna som blev allt mer splittrade av fascisterna. Republikanerna hade stöd av arbetarna, flottan, delar av armén samt hjälp från Sovjetunionen. Även andra länder höll med republikanerna, främst demokratier. Dessa bistod ändå inte med något material. De bara talade för republikanerna. Det strömmade massor av människor till Spanien för att hjälpa den spanska regeringen i kampen mot fascisterna. Dessa strider varade i tre år och var mycket hänsynslösa och blodiga. Tillslut var den spanska regeringen som leddes av republikaner tvungen att ge upp. Därmed blev Spanien år 1939 en fascistisk diktatur. Ledaren hette så klart Francisco Franco…..

Hitlers väg till makten:

Nationalsocialismen, även kallad nazismen var inte helt olik fascismen. De var faktiskt väldigt lika på många områden. Allt byggdes kring en stark ledare. Nazisterna ville liksom fascisterna ha väldig lydnad och tolerans. De strävade efter ett disciplinerat ariskt folk. Människorna skulle arbeta för ledaren och ledaren var för landets bästa. Nazismen var en väldigt rasistisk ideologi. De menade att den ariska rasen var överlägsen alla andra. Man satte de ariska tyskarna först, men man lyfte även upp andra germanska folk. Andra människor ansågs inte vara lika mycket värda. Man satte upp en bild av övriga människor som opålitlig, slöa, snåla, svaga, fega och dumma. År 1919 gick Hitler med i DAP, det Tyska Arbetarpartiet. Detta parti skulle dock byta namn följande år. Det nazistiska partiet fick namnet NSDAP (Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet). Detta var endast ett litet parti på högerfronten i München. Medlem nummer 555, eller i själva verket medlem 55, (de började räkningen på 500 eftersom de ville att de skulle se ut som de hade många medlemmar) vid namn Adolf Hitler, kom att spela en stor roll i framtiden. Denna man talade ständigt om orättvisorna i samband med avtalet i Versailles och hur Tysklands ekonomi kollapsade p.g.a. krigsskadeståndet. Han drog också ständigt upp hur allt var judarnas fel. År 1921 blev Hitler ledare för partiet. Han var en extremt stark talare, han fick folks uppmärksamhet och de lyssnade på honom. I början fick de många anhängare från landsbygden. Hitler hävdade att alla hjältar var födda på landet och ynkryggarna i staden. Ett bra exempel är Heinrich Himler, en f.d. hönsfarmare som senare blev SS-general och tillslut chef för den tyska polisen.

Hitler manade det tyska folket till nationell revolution och störtning av vänsterregeringen. Ett försök ägde rum i och med ölhallskuppen mellan den 8 och 9 november 1923. I detta försök försökte man störta den bayerska regeringen. Detta försök misslyckades dock. Hitler låg bakom kuppen. 1924 ställdes dock Hitler och de andra kuppmakarna inför rätta. De stod anklagade för att ha dödat 4 poliser och ett bankrån. Hitler dömdes till 5 år, som han fick avkortat till endast 3 månader (Hitler hade kontakter). Sammanlagt satt Hitler 9 månader i fängelse.

Hitler hade många idéer om nazismen som han bl.a. uttryckte i boken “Mein Kampf” , som han skrev under sin tid i fängelse. Denna bok utgavs i mitten av 1920-talet. Nazisternas främsta vapen för att nå makten var den starka propagandan. Propagandan bestod av affischer, flygblad och stora manifestationer. Nazismen växte och överallt fanns det grupper som stödde NSDAP. Partiets symboler, hakkorset och örnen kunde ses i stort sett överallt.

År 1924 tycktes dock nazisternas popularitet backa. Detta år betalades även Tysklands krigsskuld tillbaka med hjälp av lån från USA. Detta löste inflationen kortvarigt. Nazisterna höll inte tillbaka med kritiken mot judarna. De sa bl.a. vid flera tillfällen att om NSDAP fick makten skulle alla judar berövas sitt tyska medlemskap och kanske t.o.m. bli utslängda. Exakt detta stod även med i partiprogrammet. Nazisterna trodde hela tiden på en judisk världskonspiration. 1925 bildades SS i München och fungerade som Hitlers privata livvakt.

Nazisterna var emot kommunisterna. De påpekade och varnade för att kommunisterna skulle skapa ett kaos i Tyskland om de gjorde revolution. Detta var ju raka motsatsen vad nazisterna ville. Om detta skedde skulle Sovjetunionen få allt för stort inflytande och makt i Tyskland. Något som många inte visste var att denna på ytan så disciplinerade och precisa man egentligen var ganska slapp. Han var slarvig och kom ofta försent. Detta är ju ganska motsägelsefullt eftersom Hitler inte accepterade odiciplin.

Hitler lockade åt sig väljare genom att säga att överklassen samt storföretagarna drog nytta av arbetarna, deras vinster kom på arbetarnas bekostnad. Hitler utlovade mer arbeten eftersom arbetslösheten var mycket hög i Tyskland. Om han skulle få makten skulle folket få både pengar och arbete, och detta var ju precis vad de ville. De visste inte hur de skulle komma ur den stora krisen som rådde. Bara Hitler blev ledare skulle allt bli bra. Hitler krävde mer arbeten från staten och mycket mer pengar till alla småföretag. Nazisterna gick ut med propagandan att de gjorde sin plikt för fosterlandet. Denna uppgift skulle komma att få stor betydelse i kriget. Nazisterna ville bygga upp ett samhälle med vanliga människor och en stark ledare – diktator, som skulle bestämma. Nazisterna pratade mycket om framtiden och detta gjorde de mycket populära bland ungdomar. Liksom fascisterna var man väldigt nationalistiska och förhärligade gärna landets historia och traditioner. Kanske var det här det viktigaste inslaget i deras propaganda som var väldigt skickligt gjort och utarbetad. Nazisterna ville förena Tyskland till ett och samma mäktiga rike. Deras framtidsvision om ett stort rike som skulle vara i tusen år kallades det Tredje Riket. Som sagt påminde Hitler hela tiden det tyska folket hur orättvist behandlade de hade blivit vid fredsavtalet i Versailles och hur regeringen hade svikit folket när de skrev på. Detta gjorde han för att förstärka den hämndkänsla som redan fanns. Nästa steg var att måla upp syndabockar för att ena nationen mot ett och samma mål. Dessa syndabockar blev de icke-ariska, framförallt judarna, även slaverna, Zigenarna och andra “lägre” folk smutskastades. Judarna ansågs vara tyskarnas fall i första världskriget och även orsaken till den ekonomiska krisen. Ända sedan medeltiden hade judarna varit en förföljd och utsatt ras, redan då anklagade den kristna kyrkan dem för att ligga bakom Jesus död och att de inte accepterade honom som Messias. Hitler sa att judiska köpmän och bankirer hade förstört hela den tyska ekonomin. Inte nog med detta ville Hitler driva bort alla lägre stående folk som oftast bodde i östra Europa likt en boskapshjord. Han tyckte att det ariska folket var de rättmätiga ägarna av den bördiga jorden. Man skulle se ner på Judarna, ty Hitler trodde mycket på “djungelns lag”, att bara de starka överlever. De svaga var såklart judarna. De skulle bort till viket pris som helst. Till och med dödas.

Vid 1928 års val kom ett stort nederlag för partiet. De fick endast 2% av rösterna.

Nästa år, alltså 1929 vid “Wallstreet Kraschen” blev det som sagt global depression. Nu skulle USA komma att kräva tillbaka sina pengar från Tyskland. Nu blev 5,5 miljoner tyskar utan jobb.

År 1931 hade redan många företag gått i konkurs. Närmare bestämt ca 5000. Då kom dock den stora choken, alla de 5 största bankerna gick även samma öde till mötes. Nu var det kris i landet och det rådde öppna strider på gatorna. Nu följde folk som inte ens hade sett eller hört Hitler honom. Nazisterna främsta anhängare var som vi redan har nämnt ungdomarna, men också medelklassen. De var trötta på demokratin som rått i landet och trodde att Hitler kunde resa Tyskland ur krisen. Arbetarna var till skillnad från medelklassen inte lika positiv till Hitler. De var ofta antingen kommunister eller socialdemokrater. Här ville fortfarande kommunisterna ha revolution. Precis som i Sovjetunionen. Detta var Adolf Hitler rädd för. En revolution kunde ju som sagt leda till ett Tyskland där Sovjet hade stort inflytande. Nu var det en kamp mellan nazister och kommunister.

I valet år 1932 använde sig nazisterna av “Hitler över Tyskland” som slogan. Detta år röstade de flesta på något av de odemokratiska partierna nazistpartiet och kommunistpartiet. Inget av dessa partier såpass stor del av rösterna att de fick majoritet. Dessa partier fick dock flest röster och nazisterna allra mest med 37,2%. Nazisterna gick tillbaka en bit (4,3%) i nästa riksdagsval som hålls samma år med endast 3 månaders mellanrum.

Nu var det enda hindret mellan Hitler och makten president Paul van Hindenburg. Först vägrade han att Hitler skulle bli rikskansler. Hindenburg tyckte att Hitler var för odisciplinerad och tog till våld för ofta. I slutet av detta år kom ett stort bakslag. Valkampanjen hade varit så dyr att partiet nästan gick i konkurs. De klarade sig som tur var men detta var ännu ett exempel på kaoset som rådde under ytan.

Just nu kom kanske det mest ödesdigra beslutet i Tysklands historia. Efter lite övertalning av andra politiker utsågs den 13 januari år 1933 Adolf Hitler till rikskansler. Då hade man inga aningar om vad detta skulle leda till, men det tog det inte lång tid för judarna att inse. Detta beslut fastslogs efter att socialdemokraterna och centrumdemokraterna gått med på nazistpartiets krav. På så vis fick dessa partier en majoritet i riksdagen och de kunde då bilda en regering. Nu kunde Hitler genomföra sina rasistiska tankar, få folket att hata en syndabock som han redan börjat måla upp. Han kunde sen göra sina drag, ett efter ett, och du vet säkert hur det slutade. Nu kunde Hitler lätt plocka bort kommunisterna så att de inte kunde komma åt makten. Ett av Hitlers första snilledrag var att utlysa nyval. Nu kommer det riktigt smarta, Riksdagshuset i Berlin sattes i brand och Hitler kunde inte låta bli och ta tillvara på chansen att anklaga kommunisterna. De största och högst uppsatta kommunistledarna fängslades och nazisterna firade givetvis. Samtidigt upphörde yttrandefriheten, mötesfriheten och föreningsfriheten. Allt som hade med kommunism att göra förklarades olagligt och skulle betraktas som landsförräderi. I april 1933 startade en bojkott mot alla judiska affärer. Detta år anordnades bl.a. bokbål, där brändes olämpliga böcker. Dessa böcker var främst skrivna av judiska författare. Denna månad bojkottade man även judiska advokater, läkare och andra tyskar i statlig tjänst. De utestängdes totalt och blev av med sin tjänster. Detta år stod även det första koncentrationslägret färdigt 16 km nordväst om München.

Nazisterna försökte även ändra i historien och säga att det var förutbestämt att Hitler skulle komma till makten. I själva verket var det ekonomiska instabilitet, högerns felkalkyler m.m. Nu var judarna lite oroliga. Men inte tillräckligt. De tänkte att eftersom många SA soldater hade judiska flickvänner kunde det väl inte bli så farligt.

Det enda tillåtna partiet var numera nazistpartiet. Nu hade man inte tillåtelse att säga ifrån och alla former av strejk var förbjudna. Nazisterna bestämde allt mer och mer. De tog kontroll över all media, d.v.s. radio, tidningar, böcker och filmer. Detta för att inte sprida några tankar som var skadliga för nazist rörelsen samt att sprida propaganda som gynnade andra. Hitler, som sagt även kallad “der Führer”, styrde landet med järnhand. Alla sorters människor som inte passade in i detta tredje rike, bl.a. homosexuella, judar, handikappade och kommunister, började utestängas nästan totalt. Man drev med dem och förtrycket var enormt. Alla människor skulle offra allt för sitt land och de som inte hade något att bistå med skulle straffas. Om kloning hade varit möjligt så hade den metoden med 100% säkerhet varit utnyttjad maximalt, så mycket betydde dom renrasiga. Allt med judiskt ursprung skulle bort. I München rev man bl.a. en av Europas största synagogor. Nu utestängde man även judarna från kulturella aktiviteter, snart skulle inte ens judar och andra “svaga” raser få vistas i landet..

Tyskarna forskade mycket inom gentekniken och om de hade lyckats så hade de kunnat göra “supermänniskor” med omänskliga egenskaper alla kategorier. Detta är för övrigt något som är ett av framtidens mest diskutabla frågor, mer om detta ska vi inte gå in på.

1934 dör den tyske presidenten Paul van Hindenburg och Hitler utser sig själv till president, och det dröjde inte lång tid innan han var Tysklands stora överhuvud, han var landets ledare eller så kallad “führer”. Hitler och hans medbrottslingar (folket) gjorde nu näsan desperata försök att sätta landsförrädarna på plats. Homosexuella avslöjades en efter en, tills nästan inga återstod. Nu när Hitler var Führer började han systematiskt bryta mot Versailles fördraget. År 1935 införde Hitler värnplikt, han började också återuppbygga flottan och flygvapnet.

Förtrycket ökade ständigt, ingen orenrasig gick säker, detta på grund av den smutskastningspropaganda Hitler gick ut med. Från början kanske man fick en sten genom glassrutan eller miste sitt jobb men detta övergick snabbt till misshandel och grova trakasserier och eftersom det rådde rasism i landet så var det inget brott att “göra sin plikt” nämligen att förnedra dem. Man kan säga att hot gick över till handling och det började en stor förföljelse mot judarna. Snart, väldigt snart, blev dessa handlingar grövre än du kan föreställa dig, man började nu använda sig av koncentrationslägrena, som man byggt för att bli av med judar och andra “svaga”. Fler och fler landsförrädare anmäldes till den nazistiska polisen GESTAPO. Som antingen förde de arresterade till fängelse, arbetsläger och koncentrationsläger, eller också mördas de direkt på plats. En natt vars namn blivit kristallnatten – det krossade glasets natt ägde rum mellan den 9 och 10 november 1938. Denna natt fängslades ca 30 000 judar, över 800 mördades och ca 1000 synagogor revs. Den här natten visade att nazisterna menade allvar med sin propaganda.

Hitler höll dock vad han hade lovat, han skapade många nya arbeten genom att anlägga många stora motorvägar, nya skogar och bostäder. Dessutom la Hitler ner enormt mycket av statens pengar, faktiskt mer än vad de gjorde av med, på att göra vapen, flygplan och fartyg. Hitler var inte intresserad av politiska detaljer, han hade istället en dröm om ett samhälle.

Han gjorde även saker för framtidens nazister, ungdomarna, alla skolböcker var skrivna efter Hitlers propaganda. Han startade även organisationen “Hitler-Jugend” som betyder Hitler-ungdom, här släpptes bara ariska barn in. Dessa tonåringar lockades att bli medlemmar med hjälp av stark propaganda. I “Hitler-Jugend” fick man bl.a. lära sig diktatorns viktigaste regler. De blev snabbt hjärntvättade och föräldrarna miste kontrollen över sina barn. Ungdomarna tyckte att det var inne att klä sig i uniform och kunna diktatorns regler. Hitler betraktades som en gud, som en återuppstådd Jesus Kristus. Slagorden var hjältemod, kampvilja och disciplin, dessa ord symboliserade även hela den nazistiska världen. Tyskland var nu ett land i medgång, Hitler skulle visa dem vägen.

Efter att Hitler fått posten som rikskansler sa en god vän till president Hindenburg att denna avskyvärda man skulle störta Tyskland sönder och samman….. Oj vad rätt han skulle få………

Sammanfattning- Tyskland

När Första Världskriget var slut gjorde sig alla länder redo för ett nytt krig. Andra Världskriget. Men hur det skulle starta och vem som skulle ta initiativet visste ingen. Hur skulle kriget ha sin gång? Vem skulle gå segrande ur detta? Hur stort skulle det bli? Hur många skulle dö? Och hur många skulle bli hemlösa? Vilka skulle agera som motståndsrörelsen? Det var bara några frågor som dök upp hos människorna. Det enda länderna kunde göra var att vara redo. Ingen kunde gå säker så länge många länder var ur balans och det enda som skulle kunna ändra det var ett Andra Världskrig. Den här förberedelsetiden kallas Mellankrigstiden.
• En orsak till krisen var att världshandeln hade svårt att komma igång igen efter första världskriget. Folk var rädda för ett nytt krig. Därför var det var kris i landet. Det konstiga var att det kom ett andra världskrig. Man visste ju vad ett krig åstadkommer i form av svält och lidande. Här kommer orsakerna uppradade:

• Tyskarna är arga för att ha blivit utsedda till första världskrigets stora
förlorare och p.g.a. detta tvingades dom betala orimliga belopp i krigsskadestånd. Detta tyckte det tyska folket var mycket orättvist och man var förstås sugen på hämnd.

Kriget hade slitit ut Tyskland totalt och landet kunde inte resa sig ur krisen, man var på väg in i en ond cirkel. Medan levnadsvillkoren höjdes i övriga Europa stannade Tyskland kvar på samma nivå. Någonting var tvunget att ske. I Italien hade bl.a. fascister tagit makten och ville förbättra landet.

• Arbetslösheten är stor och likaså fattigdomen i Tyskland. De skyllde detta på den socialdemokratiska regeringen som enligt deras åsikt inte hade uträttat något för att minska arbetslösheten. Tyskarna var helt enkelt desperata.

• Det blev inte direkt bättre för Tyskarna när den dramatiska Wall Street kraschen ägde rum i USA. Tyskland var kanske det land i Europa som förlorade mest på detta.

• En man vid namn Adolf Hitler kommer snabbt in i hetluften och ifrågasätter politiken som inte var så populär bland folket. Han hade skrivit boken “Mein Kampf” som visade hur man tog hand om samhället på “Hitlers lilla vis”.
• Hitler var en fruktansvärt skicklig talare och utlovade både pengar och arbeten till folket om han fick bli diktator ochd det var precis detta de ville ha.
• I Adolf Hitler hade tyskarna funnit den starka ledarfigur de letat efter. Han visste att så länge arbetslösheten var låg skulle ingen klaga.
• Hitler skyllde första världskrigets bakslag på judarna. De var egentligen lika lite skyldiga som hela det övriga tyska folket.

• För att svärta ner judarnas redan dåliga rykte spred han falsk och vinklad propaganda. Han sa t.ex. att de skulle få det ännu bättre om de utplånar alla icke-ariska.

• Efter några år var Hitler enväldig härskare och hans propaganda om judarna hade fungerat.
• Nu skulle de svaga bara få det sämre och sämre. (De svaga var bl.a. judar, färgade, arbetsovilliga, handikappade, homosexuella och såna som inte ville lyda nazisternas åsikter).
• Mannen skulle ha en bättre roll i samhället än kvinnan eftersom mannen var det starkaste könet. Hitler trodde på naturens lag, att de starka “djuren” överlever medan de svaga dör.
• Alla utom Hitler fungerade som redskap i den nazistiska staten.

• Barnen skulle straffas hårt och lära sig alla nazisternas åsikter så att de skulle kunna sköta framtidens rike.
• Ingen form av lidande eller medkänsla skulle heller tolereras i den nationalsocialistiska politiken. Det skulle vara tufft men framgångsrikt att leva för Hitler.

Analys

Arbetsfördelningen har det som vanligt inte varit något tjafs om. Vi har ett mycket bra samarbete som även är mycket lärorikt. Under arbetets gång kan vi hålla diskussioner på hög nivå angående innehållet, detta gör det självklart roligt och som sagt lärorikt. Vi har tillsammans suttit under hela arbetets gång vid en dator och en bok. Vi har läst tillsammans och sedan diskuterat bra lösningar och formuleringar även ifall man varit på lat sidan ibland. Detta är också anledningen till denna sena inlämningen, men så har ju självklart sjukdomar och mycket att göra i andra ämnen också haft ett samspel i det hela. Dessutom måste vi vara lite kritiska till den tid vi fått till vårt förfogande. Vi hade faktiskt skrivit mycket mer, men så känner man faktiskt att man börjar bli lite skoltrött, lovet kommer vid en bra tidpunkt, och under arbetets gång så hör man faktiskt relativt ofta “Åhhhh, vad skönt det ska bli lov” av någon av oss, detta är faktiskt ett stort orosmoment eftersom vi då börjar diskutera vad vi ska göra under lovet.

Vi började så sent som i torsdags, ooops där slank det ur oss. Men faktum är att vi bägge varit sjuka och det har faktiskt varit massor av läxor som andra lärare krävt in, vilket också kan tyckas vara acceptabelt, speciellt nu när vi har börjat grundskolans sista årkurs. Vi kunde faktiskt knappt ha börjat tidigare, tro oss. Man har faktiskt pluggat på helgerna också, vilket kan anses vara sjukt. I arbetet kunde vi haft med mer om judendomen, mer om zigenare och alla dom andra utstötta raserna såsom de mentalsjuka. Vi hade även kunnat skriva om mer länder i Europa och mer ingående om dom vi redan skrivit om. Vi hade t.ex. kunnat skriva om Sverige. För i Sverige inträffade nämligen en av de absolut största händelserna i vår historia. Sverige blev nämligen en demokrati år 1921 i och med införandet av kvinnlig rösträtt.

Vi anser att mellankrigstiden var en tid full av korruption och maktspel. Att läsa om den har varit lärorik men framförallt intressant. Vi tycker också att den har varit till stor nytta, inte minst idag. Man kan säga att det var en tid av förbättringar men också stora bakslag som vi kan ta stor lärdom av. Den har också lärt oss vad skicklig propaganda kan göra, hur den kan få folket att få en strävan, en strävan som likaväl kan vara falsk som sann. Propaganda, falskhetens spel, hur man målar upp någonting för folket bara för att få sin vilja fram, eller ett tydligt exempel idag, hur man kan få kunder att köpa en viss vara utan att egentligen veta vad man får. Den skickliga propagandan får oss att köpa onödigas saker, det är skickligt folk liksom Hitler som marknadsför den, och de kan sin sak. Därför borde man tänka efter en extra gång innan man beslutar sig för något. Kan det finnas dubbla meningar eller en baktanke med i bilden? Vi har gång på gång blivit lurade av dessa partier vi röstat på i valet. Hur dom lovar någonting som t.ex. högre barnbidrag och lägre skatter och hur dom sedan skiter i det, det var detta tyskarna insåg alldeles försent, därför har vi bl.a. bättre system idag och vi är mer uppmärksamma. Samtidigt vilar dock ett ansvar på våra axlar att inte utsätta världen för dessa tragedier.

Om vi varit en mängden i Nazityskland så är vi väldigt tveksamma om hur vi hade agerat. Bara genom att se Hitler tala på film så rycks man med i hans tal. Idag så är det ingen tvekan om det hela, vi anser att nationalsocialismens ideologi är sjuk. Man tänker vilka dumma idioter, men som sagt, tänk dig om man var ett barn och blivit hjärntvättad enda sedan man kan minnas av nazismens propaganda. Vi tror att det blir en självklar sak. Hur man följer i landets fotspår och hur man lär sig att hata judar mer än nåt annat. Att veta att man själv har rätt åsikter och hur dom som säger emot inte förtjänar att leva. Ett desperat folk som strävar efter bättre omständigheter har man ändå full förståelse för att man stödjer sig mot någon, någon att se upp till, någon man känner trygghet hos. Denna någon var i detta fall Adolf Hitler. Han kunde få dom att tro att han hade rätt, han kunde ändra historien och noga utse syndabockar.

Under ytan var Hitler dock en feg, lat och handlingsförlamad person. Han visste säkerligen tidigt i andra världskriget hur det hela skulle sluta, om hur det tyska riket skulle förintas. Några exempel på hans svagheter var hans dåliga sätt att fatta beslut. Ibland lät han bara viktiga beslut ligga och lät det sköta sig självt. Han sa att det ordnade sig tillslut. Andra gånger fattade han helt dumdristiga beslut på bara ett ögonblick. Ett annat bevis på hans feghet, kanske det tydligaste var sättet han tog sitt liv. Istället för att gå ut och erkänna sina fel valde han den lätta vägen. På detta sätt lämnade han sitt folk i klistret. Nu kunde de minsann inte luta sig mot sina starka ledare som i själva verket var en feg barnunge med sjuka, rasistiska idéer som hade fått gåvan att tala och sprida propaganda till ett desperat folk.

Vi har redan nämnt en paralleller del men det finns ju massvis av dem. Propagandan har som sagt stor betydelse i vårt samhälle och den lär ha det för all framtid. Rasdiskrimineringen har alltid funnits men bekämpas än idag. Diskrimineringen i USA på 60-talet där bl.a. Martin Luther King i ett tal yttrade “I have a dream” denna dröm var att förena människor oavsett ras. Det vi vill ha sagt är att kampen fortsätter ännu, och det finns nazister än idag. Dock i liten utbredning. Det sorgliga är att de hörs och syns, de har inte insett ännu. Dessa människor förnekar även ofta att judeförintelsen ägt rum. Detta är ett exempel där de vill ändra på och förfina historien än en gång. Men alla vet att detta är lögn och lever bara i deras fantasier. Det finns alldeles för klara bevis. Dessutom finns det mängder av rasister och varje person är mer eller mindre rasistisk. Man har nästan alltid en del fördomar om något. Det finns även en del musik som är rasistisk och nazistisk. Dessa är moderna versioner av de gamla marsch sångerna som nazipartiet använde sig av.

Hitlers väg till makten skulle inte kunna vara möjlig idag, vi har som sagt tagit lärdom av hans väg och knep. Idag har vi globala samarbeten mellan länder bl.a. genom FN (Förenta Nationerna). Det är även för hög säkerhet i ett sånt stort land som Tyskland. Dessutom finns världspoliserna USA som är beredda att bomba sönder ett land i obalans, om de hotar världsfreden. Idag förekommer dock den här typen av konflikter. Det är istället dom som har resurser som också kan ta makten. Usama bin Laden är ett tydligt exempel på detta. Hitler skulle idag klassas som sinnesjuk och spärras in om han försökte göra det han gjorde.

Det som främst hotar världsfreden nu och för ett bra tag framöver är terrorismen. Detta fick vi bekräftat för någon månad sedan när både World Trade Center och Pentagon blev attackerade. Idag är det lätt för oss att kontrollera länder så att de inte startar världshotande krig såsom Tyskland gjorde. Det är desto svårare att kontrollera sammanhållna grupper som terroristerna, de finns över hela världen och de kommunicerar på många sätt. Datorer är bl.a. ett redskap dom använder. Tänk dig bara att terroristerna hade tillgång till fyra välutbildade piloter. Bara det är väldigt skrämmande. Dessutom måste planer som denna vara mycket välplanerade och även detta hade terroristerna lyckats med. I detta krig är retoriken en viktig del, precis som under mellankrigstiden. Möjligtvis var den ännu viktigare då. Som amerikan och även i övriga världen lyssnar man till George W Bushs starka tal om “evig rättvisa”. I Afghanistan däremot lyssnar Talibanerna på bin Ladens maningar till “Jihad”, heligt krig. Många där nere tycker om Bush precis som många i västvärlden gör om bin Laden. För dem är USA den stora skurken. En skicklig retoriker har varit viktig i alla krig. Ta t.ex. Caesar i Romarriket, Churchill i Storbritannien, Hitler i Tyskland, Palme i Sverige och en av de allra största i våra ögon, Napoleon som exempel. Alla dessa var mycket skickliga talare och kunde hänföra ett helt folk. En nödvändighet i nästan all retorik är en “bad guy”, en syndabock. Om det inte är kommunister, är det överklassen, om det inte är Talibanerna är det USA. Om det inte finns en självkar fiende frånbörjan måste man måla upp en. Det var just det Hitler gjorde med Judarna.

Enligt oss ägde en del viktiga händelser rum under mellankrigstiden som är värda att ponktera. Dessa är bl.a. det sätt Hitler kom till makten och hur han blev ledare. Detta var en av de allra största. Hur alla olika ideologier uppkom och användes. Då tänker vi på bl.a. fascismen och nazismen. Inflationen, Wallstreet kraschen och instabiliteten i Europa var även de stora saker som för alltid har påverkat Europa och resten av vår värld. Under mellankrigstiden skedde många felaktiga handlingar och misstag. Bland dessa är främst Tysklands sätt att agera mot Adolf Hitler t.ex. (detta har vi redan berättat om). Det stora misstaget var felkalkylerna man gjorde så att Hitler ens kunde bli Rikskansler och hur han kunde få sina fängelsestraff väldigt förkortade. Konsekvensen av allt detta blev Andra Världskriget.

Mellankrigstiden, 2.6 out of 5 based on 33 ratings
| Mer
Betygsätt Mellankrigstiden


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Mellankrigstiden eller som på något sätt är relaterade med Mellankrigstiden.

2 Responses to “Mellankrigstiden”

  1. Sandra on 27 Feb 2009 at 1:09 e m #

    mycket lärorikt

  2. Max on 04 Dec 2011 at 11:19 e m #

    mycket bra fakta!

Kommentera Mellankrigstiden

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2