.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Övningsunderlag för musikprovet

Ämne: Musik
| Mer

Musik

Musik är en konstnärligt-, emotionellt- och kulturelltform. Musik är följder av ljud och toner. Musik är en av de största konst- och underhållningsform. Det är en yrkes- och utbildningsform. Ett vetenskapsfält, fritidsintresse och verktyg för kommunikation.

Etymologi

I antikens Grekland var ordet musik en gemensam beteckning för alla de sköna konsterna. Senare har ordet musik enbart använts för ljud- och tonkonst.

Definition av musik

Frågan om vad som ska få kallas musik har förändrats många gånger under historien. En postmodern definition av musik är ”organiserat ljud” i någon form. Men främst är det lyssnaren som får avgöra vad de själva tycker är musik.

Musikformer

Musik kan framställas på många sätt, ofta genom att sjunga eller spela på ett instrument, av en eller flera personer. Musik kan framföras inför en publik eller lagras och spridas på ljudmedia som radio, skivor och Internet.

Ton

Toner är ljud med hörbara frekvenser, tonhöjder. De spelar en avgörande roll inom musiken.

Ton och oktavnamn

Den moderna notskriften är baserat på tolv toner, samt deras oktavparalleller. Sju av dessa kallas för stamtoner (de är i tur och ordning; A, B, C, D, E, F, G), de övriga kallas för härledda toner. Stamtoner kan höjas och sänkas. Höjd ton skrivs med ett korstecken, #. Den uttalas med ändelsen – iss. Sänkt ton skrivs med ett litet b. Den uttalas med ändelsen – ess.

Ackord

Ett ackord består av tre toner som man spelar samtidigt. Då harmoniserar de med varandra på olika sätt beroende på vilka toner man kombinerar. Alla ackord innehåller minst tre toner. Ackord används främst till att ackompanjera en melodi och ge den en bakgrund. De vanligaste ackorden är durackord (grundton, stor ters, kvint) och mollackord (grundtorn, liten ters, kvint)

Dynamik

Dynamik är förhållande mellan olika grader av ljudstyrka i ett musikstycke. Ljudstyrkan brukar markeras med förkortningar. De skrivs i fet kursiv stil t.ex.; f (forte) – starkt,

p (piano) – svagt, mf (mezzoforte) – medelstarkt, pp (pianissimo) – mycket svagt

Rytm och Tempo

Rytmen är ett av de viktigaste inslagen i musiken, den förklarar ljuds varaktighet över tid. Den består av slag som finns inom takten (mellan taktstrecken). Pulsen är ett jämt flöde av slag, men rytmen kan vara hur ojämn och jämn som helst, vara den ryms inom taktstrecken. Korta och långa slag blandas för att bilda en rytm. Tempot är avståndet mellan pulsslagen. Hastigheten hos den underliggande pulsen är det som bestämmer musikstyckets tempo. Tempot mäts med taktslag per minut (bpm, beats per minute)

Puls

Puls är en serie slag som spelas med jämna mellanrum i musik och man kan känna den. Pulsen kan skrivas som en rad punkter efter varandra. Den kan inledas i två eller tre steg, detta markeras med att man sätter ett streck mellan slagen.

Taktart

Taktarten bestämmer hur många pulsslag som får plats i en takt. Musik kan ha olika taktarter t.ex. 4/4-takt eller 3/4-takt. Taktarten är som musikens motsvarighet till poesins meter. I notskrift anges taktarten med taktartssignatur som visar antalet slag per takt samt det rytmvärde som utgör slaget. Takt är inte detsamma som rytm, utan ett sätt att beskriva vissa typer av rytm.

Övningsunderlag för musikprovet , 3.0 out of 5 based on 43 ratings
| Mer
Betygsätt Övningsunderlag för musikprovet


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Övningsunderlag för musikprovet eller som på något sätt är relaterade med Övningsunderlag för musikprovet.
  • No related posts

Kommentera Övningsunderlag för musikprovet

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2