.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Pengar och rätt

Ämne: Ekonomi
| Mer

Konsumentinformation

För att göra ekonomin och inköpen lite lättare för oss konsumenter finns det olika
samhällsorgan som jobbar med konsumentupplysning. De försöker hjälpa konsumenten
genom att upplysa om fördelar och nackdelar med olika tjänster och varor.

Denna
köphjälp gör att vi kan göra bättre inköp än om vi bara litade pÅ företagens reklam
eller vÅr egen kunskap och erfarenhet. De som ger konsumentupplysning är bland
annat:
l Konsumentverket (KOV)
l Kommunal konsumentverksamhet
l Frivilliga organisationer, däribland LO, TCO och KF
Konsumentverket
Konsumentverket är en central myndighet för konsumentfrÅgor. Konsumentverket
gör flera olika saker för att hjälpa konsumenterna, bl.a. övervakar de företagens säljvillkor
och reklam, de granskar varor och tjänster, och inte minst sÅ arbetar konsumentverket
med konsumentinformation genom t.ex. böcker, broschyrer och tidsskrifter.
Konsumentverksamhet i kommunen
Om man fÅr problem med nÅgot som rör ekonomin vänder man sig i första hand till
kommunens konsumentvägledare. Han/hon kan ge rÅd vid köp men även hjälpa till
med att reklamera en vara.
Reklamation
Om man köpt en vara som inte motsvarat ens förväntningar eller gÅtt sönder kan
man reklamera den. Reklamation betyder i stort sett att man klagar pÅ en vara eller
tjänst. När man ska reklamera en vara gÅr man till inköpsstället och begär rättelse. Om
säljaren nekar dig rättelse tar du kontakt med kommunens konsumentvägledare.
Konsumentvägledaren tar kontakt med säljaren och om även detta misslyckas gÅr
fallet vidare till Allmänna reklamationsnämnden.
Allmänna reklamationsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet. De prövar allehanda tvister
mellan konsumenter och näringsidkare. En anmälan till Allmänna reklamationsnämnden
mÅste lämnas in inom loppet av sex mÅnader frÅn det att säljaren avvisat klagomÅlet.
Säljaren kontaktas och fÅr dÅ lämna en yttran i fallet. Sedan prövar Allmänna
reklamationsnämnden fallet och avgör vem som har rätt. Allmänna reklamationsnä
mnden ger de tvistande parterna en rekommendation om hur tvisten skall lösas.
Den rekommendationen brukar de allra flesta följa. Om inte säljaren följer rekommendationen
kan man gÅ vidare till rättegÅng.

Rättigheter och skyldigheter som konsument

För att fÅ handla pÅ kredit mÅste man vara myndig. En omyndig person kan däremot
fÅ handla pÅ avbetalning om dennes föräldrar samtycker. Man fÅr i princip köpa vad
man vill redan vid 16 Års Ålder förutsatt att man har en egen inkomst. Det finns nÅgra
olika lagar som talar om vilka rättigheter respektive skyldigheter som konsumenten
och säljaren har. De främsta är:
l Konsumentköplagen
l Konsumentkreditlagen
l Konsumenttjänstlagen
l Hemförsäljningslagen
Konsumentköplagen
Konsumentköplagen är till för att skydda konsumenten. När han/hon köper en vara
för privat bruk av en näringsidkare. Det spelar ingen roll om varan är ny eller begagnad.
I princip är konsumentköplagen tvingande till konsumentens fördel. Lagen gör
det lättare för konsumenterna att tillvarata sin rätt gentemot säljaren.
När gäller konsumentköplagen?
Om en vara levereras för sent eller rent utav inte alls, säger lagen att konsumenten har
rätt att hÅlla inne med betalningen och vissa fall även lÅta köpet gÅ tillbaka. ƒr det fel
pÅ en vara som man har köpt har konsumenten alltid rätt att antingen fÅ varan reparerad
inom en rimlig tid eller fÅ en ny felfri vara. Konsumenten har enligt lagen rätt att
kräva avdrag pÅ priset, lÅta köpet gÅ tillbaka eller eventuellt hÅlla inne med betalningen
om säljaren inte reparerar alternativt ersätter den felaktiga varan. Om säljaren t.ex. har
gÅtt i konkurs kan konsumenten rikta sina ansprÅk mot tidigare säljled d.v.s. tillverkaren.
Det kallas direkttalan. Förmedlingsköp är när en privatperson säljer en vara via en
näringsidkare. Om man köpt en felaktig vara under sÅdana förhÅllanden har konsumenten
rätt att rikta sina ansprÅk mot bÅde näringsidkaren och privatpersonen. Konsumentk
öplagen ger även konsumenten rätt att avbeställa en vara innan den levererats.
Man kan dock krävas pÅ ersättning för diverse omkostnader av säljaren. ƒven reavaror
omfattas av konsumentköplagen, om det inte tydligt framgÅr att prissänkningen är
p.g.a. felaktigheter i varan. Köp mellan privatpersoner omfattas inte av konsumentk
öplagen. Inte heller tjänster, som det finns en speciell lag för, som heter konsumenttjä
nstlagen. Varken aktier, obligationer, bostadsrätter, livförsäkringar eller fastigheter
klassas som varor och därför omfattas de inte heller av konsumentköplagen.
Konsumentkreditlagen
Konsumentkreditlagen förbättrar konsumentens ställning vid kreditköp och lÅn. Lagen
säger att säljaren är skyldig att ge konsumenten information om varans pris, bÅde
kontantpriset och kreditpriset, sÅ att konsumenten kan jämföra de bÅda alternativen.
Vid kreditköp mÅste säljaren kräva en kontantinsats pÅ minst 20% av varans pris. Om
konsumenten missköter betalningen har säljaren lagen pÅ sin sida och kan dÅ kräva att
fÅ varan tillbaka. Varor som köps pÅ avbetalning ägs av säljaren ända tills varan är fullt
betald. Konsumenten kan alltsÅ inte sälja varan förrän sista inbetalningen är gjord.

Konsumenttjänstlagen

För vissa tjänster som till exempel reparationer, underhÅll eller dylikt finns det en lag
till stöd för alla konsumenter som heter konsumenttjänstlagen. Denna lag ger konsumenten
rättigheter när en tjänst är felaktigt utförd eller inte utförd inom avtalad tid.
Konsumenten har rätt att fÅ en specificerad räkning med uppgifter om utfört arbete,
tid, material och övriga kostnader. Slutpriser fÅr inte överstiga det överrenskomna
priset med mer än 15%. Lagen säger även att reklamationstiden efter det att tjänsten
utförts fÅr vara högst tvÅ År (undantag där reklamationstiden fÅr vara tio År finns
dock.) Konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens fördel.
Hemförsäljningslagen
Om du som konsument köper en vara av en hemförsäljare eller telefonförsäljare har
du rätt att Ångra köpet inom en vecka. Detta brukar kallas för ìÅngerveckan.î Säljaren
är skyldig att ge konsumenten en Ångerblankett vid köpet. Om konsumenten Ångrar
sig under Ångerveckan är det bara för han/henne att fylla i och skicka iväg
Ångerblanketten till företaget som sÅlde varan. Ångerveckan gäller dock bara varor
som är dyrare än 300 kronor.
Öppet köp och bytesrätt
Det finns inga lagar som ger konsumenten rätt till öppet köp eller bytesrätt. Därför
ska man som konsument kräva att fÅ handla varan pÅ öppet köp om man behöver det.
Med öppet köp menas att konsumenten har rätt att Återlämna varan och fÅ pengarna
tillbaka. Bytesrätt är när man lämnar tillbaka en vara men byter den mot en ny. För att
kunna kräva pengarna tillbaka eller byta en vara mÅste man ha sparat kvittot. När det
handlar om öppet köp och bytesrätt ska man alltid komma överens med säljaren innan
köpet. n

| Mer
Betygsätt Pengar och rätt


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Pengar och rätt eller som på något sätt är relaterade med Pengar och rätt.

Kommentera Pengar och rätt

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2