.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Skåne

Ämne: Geografi
| Mer

Skåne är Sveriges sydligaste landskap, 11000 km2. Skåne gränsar i norr till Halland och Småland och i öster till Blekinge. Landskapet har i öster och söder kust mot Östersjön, i väster mot Öresund och Kattegatt.

Natur Skåne är ett övergångsområde mellan Skandinavien och Mellaneuropa, detta gäller såväl berggrund, landformer och jordarter som klimat. Skogen dominerar och det är gott om sjöar. Skånes högsta punkt, 212 m.ö.h., finns på söderåsen. Slätternas mäktiga lager av moränleror fördes till stor del hit av en isström som passerade genom Östersjösänkan och upp genom Öresund. Denna s.k. baltiska morän har hög lerhalt och ger en bördig, kalkrik jordbruksmark. Berggrunden är kalkhaltig, vilket medverkar till jordens bördighet. De skånska vattendragen är blygsamma. Störst är Helgeån som rinner från sjön Möckeln i Småland och mynnar ut i Hanöbukten samt Rönne Å som avvattnar Ringsjön och mynnar i Skälderviken.

Klimat Klimatet präglas av att landskapet på tre sidor är omgivet av vatten. Vintrarna är milda, medeltemperaturen är mellan 0 och -2oC, med de högsta värdena längs syd- och västkusten. Medeltemperaturen för juli är cirka +17oC, dvs inte högre än för övriga delar av Götaland. Årsmedelnederbörden ligger på 500-800 mm och är högst i inre och norra Skåne. Skog täcker en femtedel av landskapet, som till större delen tillhör södra lövskogsregionen, med bok, ek, lind, ask och alm. I nordväst finns ett 30-40 km brett bälte med vidsträckta blandskogar. På andra håll, t ex uppe på åsarna, har inslaget av barrträd ökat då avverkad eller stormfälld bokskog ersatts med främst granplanteringar. Skånes växtvärld är mycket artrik och har ett 50-tal högre växter som saknas i övriga delar av landet, t ex Avenbok. Säregen är vegetationen i hed- och backlandskapet på Österlen, här växer bl a sandliljor och tofsäxing.

Det intensiva utnyttjade odlingslandskapet har ett utarmat djurliv. Fasan, fälthare och vildkanin Šr de enda större djur som är vanligt förekommande ute på slätten. En rikare fauna, med djur som kronhjort och rådjur, finns uppe på åsarna och i övergångszonen mot skogsbygden. Skåne är också rikt på groddjur. Landskapets speciella fågel är näktergalen, vidare kan nämnas tornuggla, raka och kornsparv. En omfattande utdikning av sandmarker har medfört att storken inte längre hackar i Skåne, försök med inplantering har dock gjorts. De näringsrika skånska slättsjöarna har ett mycket rikt fågelliv, och ångarna vid Krankesjön, Vombsjön och Hammarsjön är rastplats för flyttande simfåglar och vadare.

Befolkningen. Successivt har Skånes befolkning och näringsliv koncentrerats till landskapets västra del, närmare tre fjärdedelar av invånarna bor i Malmöhus län. I Västskåne ligger också de tre största tätorterna: Malmö med 219 000 inv, Helsingborg med 79 000 och Lund med 56 000. Därnäst följer, i landskapets östra del, Kristianstad med 30 000 inv. Under långa perioder har befolkningen minskat på Österlen och Öven, fast i mindre utsträckning, i Mellanskåne och i de mest avlägsna skogsbygderna i norr. Den största ökningen under 1970- och 80-talen har ägt rum i förortskommunerna i sydväst, i Båstad-Ängelholmsområdet, i Kristianstad och i Lund.

Näringsliv. Skåne har Sveriges bördigaste åkermark. I Malmöhus län är 85% av arealen uppodlad, i Kristianstad län 55%. Slättbygdernas jordbruk är i hög grad inriktat på odling av spannmål, främst vete och korn, samt sockerbetor och oljeväxter. På en del håll har också kontraktsodling av grönsaker stor betydelse och vidare förekommer högt specialiserad köttproduktion. Skogsbruket är relativt omfattande i norra Skåne, och där finns en betydande trä-, massa- och pappersindustri, främst i Hanaskog, Osby , Nymölla och Klippan. Livsmedelsindustrin är av mycket stor omfattning; Fooida har anläggningar för konservering och djupfrysning i Staffanstorp, Felix i Eslöv och Findus i Bjuv, stora slakterier och kvarnar finns i olika delar av landskapet. En annan framträdande industribransch är förpackningsindustrin. Tre av landets största företag finns i Malmö- Lund-regionen: PLM, Åkerlund & Rausing och Tetra Pak. I orter med goda hamnar ligger flera stora företag som importerar sina råvaror, exempelvis gummifabrikerna i Trelleborg och Helsingborg och flera kemiska industrier i Helsingborg och Landskrona. Kemisk industri med mångsidig produktion finns i Perstorp. Metall- och verkstadsindustri omfattar ett fåtal större arbetsplatser men många mindre och medelstora, och i fråga om sysselsättning är detta den viktigaste industribranschen i landskapet. I Malmö finns bl a tillverkning av personbilar (SAAB) och ubåtar. Gambro i Lund tillverkar medicinsk utrustning och är exempel på företag med högteknologisk produktion som växer upp i närheten av universitet och forskningsinstitutioner. Lund har landets största universitet med avseende på antal anställda. Skåne är Sveriges i särklass väg- och järnvägstätaste landskap.

Historia. Skåne hör till landets rikaste landskap ur arkeologisk synvinkel. Den äldsta kända boplatsen, drygt 11 000 år gammal, låg vid Segebro utanför centrala Malmö. Vid Skateholm och vid Bäckaskogs slott har 7 000 år gamla gravar från järnåldern påträffats (Bäckaskogskvinnan). Dösar och gånggrifter samt grupper av stora gravhögar i kustområdena markerar rika bebyggelsecentrum under bondestenåldern och äldre bronsålder. Kiviksgraven hör till den nordiska bronsålderns viktigaste monument. Omfattande gravfält och bebyggelselämningar från järnåldern och äldsta medeltid har undersökts i bl a Gårdslösa (Smedtorps socken), Hagestad, Vätteryd (Norra Mellby socken) och Löddeköpinge. Den väldiga skeppssättningen vid Kåseberga (Ales stenar) är troligen av vikingatida ursprung liksom de märkliga fynden av skeppsvrak och spärranläggningar i Foteviken nordost om Skanör.

Skånska kriget. (1675-1679)

Skånska kriget utkämpades mellan Danmark och Sverige om de sydsvenska provinserna, som Danmark förgäves försökte återta. Danskarna blev herrar till sjöss under Niels Juels skickliga ledning och besatte 1676 med undantag av Malmö hela Skåne, där en resning, snapphanefejden, utbrutit mot den svenska regimen. Snapphanarna vållade svenskarna stora svårigheter framför allt genom att bedriva störningsverksamhet mot de svenska förbindelserna och genom att tjänstgöra som danska spanare. Genom det växlingsrika slaget vid Lund den 4 dec. 1676 lyckades dock Karl XI besegra danskarna. Dessa företog året därpå en misslyckad stormning av Malmö och led sedan nederlag utanför Landskrona. I freden, som slöts 1679, fick Sverige behålla sina besittningar.

| Mer
Betygsätt Skåne


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Skåne eller som på något sätt är relaterade med Skåne.

Kommentera Skåne

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2