.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Stephan Hawking

Ämne: Samhälle
| Mer

Big bang

Big Bang, eller den stora smällen, är den idag allmänt accepterade grundteorin för hur vårt universum skapades. Brister i modellen ledde fram till det som vi idag kallar för inflationsteorin. Från början sågs inflationen som en del av Big Bang, men detta har successivt ändrats till att Big Bang har blivit en del av inflationsteorin.
Stephen Hawking
Enligt teorin om Big Bang skapades vårt universum för ca 12-15 miljarder år sedan ur ett mycket kompakt och energirikt tillstånd, en så kallad singularitet. Denna del av teorin om Big Bang har av många forskare ansetts ha stora brister. Den engelske fysikern Stephen Hawking har visat på en möjlighet att det inte behöver ha rått en singularitet innan Big Bang.
Enligt Hawkings hypotes ska istället tiden och rummet ha varit hopflätade och bildat en slags avrundad geometri. En liknelse kan låta sig göras om man låter jordens breddgrader symbolisera tiden och jordens längdgrader får symbolisera rummet. Det finns då en punkt (nordpolen) där man inte kommer längre norr ut, men någon kant finns inte.

Big Bang-modellen är fortfarande omtvistad. Det finns dock starka observationer som styrker den. De främsta är:
• Rödförskjutningen. Avlägsna galaxer sänder ett ljusspektra förskjutet mot den röda delen, vilket tolkas som att universum expanderas.
• Bakgrundsstrålningen. Från varje riktning i universum finns en värmestrålning som inte varierar mer än en del på tiotusen från en riktning till en annan. Denna strålning antas härröra från Big bang.
• Materiefördelningen. Väte och helium kan inte produceras i stjärnorna på något sätt så att ämnena blir så väl utspridda och vanliga som de enligt alla observationer är.
Teorin
Man brukar dela in Big Bang-teorin i nio faser. Den första av dessa faser, fas 1, är de första 10-43 sekunderna (en så kallad Plancktid). Om denna fas vet man inte särskilt mycket. Det var ett stadium som kanske helt saknade geometri, definitivt saknades en euklidisk geometri, de fysikaliska lagarna är helt okända och rumtiden är omdiskuterad.

Fas två brukar kallas för den storförenande eran. Temperaturen var mycket hög, hela 1032 Kelvin. Det är i den här fasen kärnkrafterna och elektromagnetiska krafterna började samverka till att accelererande expandera universum. Denna expansion brukar kallas den kosmiska inflationen.

10-34 sekunder efter Big Bang inleddes den tredje fasen. Den starka kärnkraften skiljs från de svaga kärnkrafterna och de elektromagnetiska krafterna. Universum utgörs nu av ett plasma av kvarkar och elektroner. Den kosmiska inflationen upphör, men universum fortsätter att utvidgas.

Fas fyra tog sin början efter 10-10 sekunder. Nu börjar de elektromagnetiska och svaga krafterna att skiljas åt. I det här stadiet finns nu ett överskott på materia gentemot antimateria. Kvarkar kan nu gå samman till protoner och neutroner, partiklarna har fått sin massa.

Efter ca en sekund hade temperaturen sjunkit till ungefär 1010 Kelvin. Nu i den femte fasen frikopplas neutrinerna, varefter elektroner och positroner annihilerar, dvs. förintar varandra, under frigörandet av stora mängder energi. Detta ger till slut en liten rest av elektroner, men framför allt all den kosmiska bakgrundsstrålningen.

När den sjätte fasen inleddes efter tre minuter har temperaturen sjunkit till 109 Kelvin. Nu kan protoner och neutroner bindas samman till kärnor eftersom bindningsenergin nu är större än den kosmiska bakgrundsstrålningens energi.

Stephan Hawking, 0.5 out of 5 based on 1 rating
| Mer
Betygsätt Stephan Hawking


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Stephan Hawking eller som på något sätt är relaterade med Stephan Hawking.

Kommentera Stephan Hawking

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7