.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Under den romerska republiken

Ämne: Historia
| Mer

Varför blev den romerska republiken så framgångsrik under antiken?:
Om man ser på en karta över medelhavet så tycks Rom ha en centralt belägen position. Det kan ha varit en av de avgörande orsakerna till varför romarriket blomstrade under tiden för republiken
genom att det kan ha främjat handel med handelsfartyg från medelhavets alla kuster, vilket i sin tur kan ha bidragit till att förstärka Roms ställning som handelsmakt.
Under antiken tycktes romarna också vara framgångsrika när det gällde att få fram skickliga politiska ledare. Den som skulle göra karriär som politiker i Rom var tvungen att tjänstgöra i armén under ett visst antal år.
En annan orsak till de fortsatta framgångarna under erövringskrigen kunde vara att efter varje militär seger så slöt Rom fördrag som gav de besegrade områdena ett visst mått av sjävlständighet. Exempelvis kunde besegrade folk bli civitas sine suffragio, dvs “medborgare utan rösträtt”. I andra fall fick befolkningen i besegrade områden småningom fullt medborgarskap. Likaså blev det efterhand möjligt för frigivna slavar att bli medborgare.
Detta verkade vara ett effektivt sätt att utöka den romerska federationen och på så sätt värva soldater till armén trots krisen som hotade republiken, då småbönderna som utgjorde kärnan i armén blev allt färre.
Genom att romarna lyckades gå segerrika ur de puniska krigen lyckades man besegra sin då störste konkurrent; den rika handelsmakten Kartago som hade silvergruvor i Spanien. Under krigen så går romarna till angrepp genom utnötning och nålstick, de undviker öppna slag, vilket gör att romarna undviker stora förluster. Då kartagerna besegras vid 202 och demilitariseras faller Spanien och dess silvergruvor i händerna på romarna, vilket var avgörande för att göra den romerska republiken så rik.
Det var odlingar på Sicilien och gruvor i Spanien som gjorde hela imperiet så lönsamt att samtliga romerska medborgare befriades från att betala skatt.
Det var ovan nämnda händelser som var huvudorsakerna till att romarriket, sakta och gradvis, började växa och att riket blev framgångsrikt.
Var romerska republiken en demokrati jämfört med dagens så kallade demokrati?:
Om man ser till vad som gäller för röstberättigande i dagens så kallade demokrati så krävs i princip att alla som ilag uppnått en i lag föreskriven ålder ska ha rätt att rösta. Så var inte fallet i den romerska republiken då exempelvis slavar och kvinnor i riket uteslöts ur de då existerande folkförsamlingarna.
En annan viktig sak som gjorde att statsskicket inte var helt demokratiskt var att det var försett med begränsningar till förmån för den härskande adeln. Och till en början så tilläts inte heller plebejerna bekläda högre civila och religiösa ämbeten, detta kunde nedast patricierna göra. Inte heller sedan plebejerna blivit jämstälda med patricierna enligt då nystiftade lagar skedde någon egentlig demokratisering. Istället kom en ny överklass, nobiles, att bestå av en liten grupp ledande plebejiska släkten samt patricierna, och endast i undantagsfall kunde uppkomlingar nå konsulatet.
Detta kan inte sägas stämma överens med dagens så kallade demokrati där ingen röstberättigad ska diskrimineras från politiska rättigheter pga klasstillhörighet. Bilden av ett klassamhälle stämmer dåligt överens med dagens “demokrati” liksom att politiken i Rom till mycket stor del präglades av korruption.
Staden Roms fattiga, proletärerna, utgjorde en mycket viktig del av folkförsamlingen och politiker hade större chans att få sina förslag igenom om han lyckades få deras röster med sig vilket ledde till att politiker bjöd över varandra för att få köpa proletärernas röster.
Sammanfattningsvis kan man säga att det fanns demokratiska inslag i det romerska statsskicket men några viktiga saker gjorde att det inte kunde sägas vara helt demokratiskt.

Under den romerska republiken, 1.9 out of 5 based on 4 ratings
| Mer
Betygsätt Under den romerska republiken


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Under den romerska republiken eller som på något sätt är relaterade med Under den romerska republiken.

Kommentera Under den romerska republiken

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2