.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Vattenkraft

Ämne: Fysik
| Mer

Fördelar:

- Dammar förbättrar förutsättningar för konstbevattning.
- Ger översvämningsskydd.
- Magasinerar dricksvatten.
- Kan göra floder seglingsbara.
- Ger billig elektricitet när dammen är på plats.
- Vattenkraften är tillgänglig året runt vilket ger en stabilitet för elkonsumenterna.
- Inga farliga utsläpp förekommer och vattenkraften är en ren energiform.

Nackdelar:

- Dammar medför negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser.
- Vattenkraften betyder stora ingrepp i naturen och omgivande djur- och växtliv tar skada.
- Laxarnas vandring tillbaka till sina lekplatser har störts av de vibrationer som kraftverket
Ger ifrån sig.
- Många människors försörjningsmöjligheter påverkas också negativt av effekter nedanför
dammbygget: försämrat fisk, sämre vattenkvalitet, lägre vattenstånd i floden och minskad
bördighet i jordbruksmark och skogar till följd av minskad tillgång på naturliga
gödningsämnen och bevattning från flodens säsongsbundna översvämningar.
- Dammar sprider också vattenburna sjukdomar som malaria.

Biobränsle

Fördelar:
- Det positiva med biobränsle är framför allt att både miljön och ekonomin vinner på det.
- Det bidrar inte till växthuseffekten och orsakar därmed inte utsläpp av svavel, som tex olja
gör.
- Biobränslen är förnyelsebara, vilket innebär att de kan återskapas.
Nackdelar:
- Det största problemet är att det inte än är så lönsamt, vilket beror på att man inte har
tillräckligt med resurser eftersom efterfrågan än inte är så stor.
- Vid förbränningen sker utsläpp av kväveoxider och stoft. För att inte utsuga skogsmarken
På näring så kan askan föras tillbaka och spriddas över skogsmarken.

Vindkraft

Fördelar:
- Vindkraft är förnybar.
- Det ger inga försurande- eller övergödande effekter.
- Vid demontering så lämnar vindkraft inga spår efter sig i våra landskap.
- Vindkraft sparar också naturen från brytning av kol, uran och spridning av aska.

Nackdelar:
- De behöver bl.a. stå på öppna områden och sådana ställen finns det inte överallt.
- De låter väldigt och kan orsaka TV-störningar.
- Vindkraft har även visat sig ge vissa problem för våra fåglar, som flyger in i de snabbt
roterande propellrarna.
- Vindkraft kräver rätt förutsättningar, d.v.s. att det blåser mycket (5-25 m/s), annars blir inte
effekten särskilt stor.

Kärnkraft

Fördelar:
- Kärnkraft är mycket miljövänlig, så läge det inte inträffar olyckor med radioaktivt avfall.
- Kärnkraft är billig i drift och har mycket hög energiavkastning
- Kärnkraft avger inga giftiga gaser till atmosfären.
- Kärnkraftverk producerar oerhört mycket mer el än vad ex. vindkraftverk gör.
- Det krävs små mängder Uran för att få ut en stor mängd energi.
- Det blir inga koldioxidutsläpp av kärnkraft.
Nackdelar:
- Kärnkraften är dyra att bygga ut.
- Kärnkraftens avfall är radioaktivt och därmed skadligt för allt levande. Det är svårt att
lagra avfallet.
- Det största bekymret med kärnkraft är att det fortfarande finns en risk att en reaktorolycka
kan ske.
- De utsläpp som är blir väldigt farliga om de inte hanteras rätt.
- Lång tid innan utbränt kärnbränsle blir ofarligt.

Fossila bränslen

Fördelar:

Naturgas:
- mindre utsläpp av kol- och kvävedioxid, jämfört med förbränning av kol och olja.
- flexibelt
- effektivt
- billigt
- innehåller inga hälsofarliga ämnen som tungmetaller

Olja och kol:
- lätt att hantera
- lätt att transportera
- billigt

Nackdelar:
- fossila bränslen är sinande energikällor, d.v.s. att de kommer ta slut innan det hunnit bildas
nytt.
- Förbränning av fossila bränslen är en bidragande orsak till växthuseffekten
- Förbränningen orsakar försurning.
- Oljeutsläpp.

Vattenkraft, 2.8 out of 5 based on 53 ratings
| Mer
Betygsätt Vattenkraft


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Vattenkraft eller som på något sätt är relaterade med Vattenkraft.

Kommentera Vattenkraft

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2