.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Självmord och självmordsförsök

Ämne: Samhälle
| Mer

I Sverige dör omkring 1800 svenskar varje år pga självmord. Det är fler än som dör i trafiken. Självmord förekommer dubbelt så ofta bland män som hos kvinnor och ungefär 18 000 personer gör självmordsförsök medan ca 180 000 har allvarliga självmordstankar. Under perioden 1980-94 har dock antalet självmord i Sverige minskat med 23 %. Minskningen är störst bland männen. Under 1990-talet har man även sett en viss minskning av självmorden bland yngre, medan det finns en tendens till ökat antal självmord bland äldre människor.De flesta människor har vid en eller annan tidpunkt i livet haft självmordstankar. Önskan att ta sitt liv är inte alltid uppenbar och åtföljs ofta av stort tvivel. Det kan vara tillfälligheter som avgör om man försöker ta livet av sig. Självmord är två till tre gånger vanligare bland män än bland kvinnor. Självmordsförsök är däremot vanligast bland kvinnor. Självmord förekommer i alla åldersgrupper, dock sällan hos barn. Kvinnor begår oftast självmord i 40-50-årsåldern, män något högre upp i åldrarna. Det sker oftare i städerna än på landsbygden och oftare bland människor i de högsta respektive lägsta samhällsklasserna, samt bland ogifta, frånskilda och bland dem som nyligen mist sin partner.

Självmord är mycket vanligare bland människor som lider av psykisk sjukdom (särskilt depressionssjukdom och psykossjukdom) och/eller missbrukssjukdom. Samtidig psykisk sjukdom och missbrukssjukdom utgör en stor riskfaktor för självmord.
Självmord kan alltså förekomma vid en lång rad psykiska ohälsotillstånd, och ska inte ses som en psykisk sjukdom i sig.
Känslomässiga kriser kan vara en utlösande faktor till ett självmordsförsök. Förlust av en närstående, sjukdom eller allvarliga problem och svårigheter på arbetsplatsen eller i skolan är några andra exempel. I många fall vet man inte vad man ska ta sig till. Å ena sidan vill man dö, men å andra sidan vill man leva vidare. Den som försöker ta sitt liv är i själva handlingsögonblicket inte alltid klar över om han eller hon verkligen vill dö eller leva. Avgörandet beror oftast på tillfälligheter.

Den största orsaken bakom självmord är alltså oftast depression. Det är vanligt att den som är deprimerad känner att livet är tungt och kanske meningslöst. Depressionen färgar den drabbades alla tankar och upplevelser och man ser bara det svarta i tillvaron och kan inte glädjas åt positiva händelser och upplevelser. Det är inte konstigt att självmordstankar är vanliga bland de som drabbas av depression. Depressionen ger en sjuklig förändring av upplevelsen av livet och därför bör man se svåra depressioner som sjukdomar och inte enbart som psykiska problem av allmänmänsklig art.
Dödligheten vid obehandlad depression är mycket stor. Även hos de som fått behandling för depression finns det en stor överdödlighet. Det beror ofta på att man vid återfall inte sökt hjälp i tid. Vid långa uppföljningar av patienter som behandlats för depression finner man att ca 15 % så småningom tar livet av sig. Därför är det viktigt att man är uppmärksam på återfall och söker hjälp i tid.

Det fullbordade självmordet kommer sällan plötsligt. Ofta har det föregåtts av en längre tids funderande och planerande. Många har sökt hjälp för sina problem eller gett signaler till anhöriga, utan att någon har förstått allvaret. Inom vården har man kanske inte uppmärksammat depressionens djup och därför inte heller frågat om livsleda och självmordstankar. De anhöriga har kanske inte vågat fråga om självmordstankar av rädsla för att orsaka att personen i fråga verkligen begår själmord. Eller också har man inte tagit pratet om självmord på allvar, då man trott att den som talar om det inte gör det.
Tankar på självmord måste man alltid ta på största allvar. Man säger ibland att den som går och talar om självmord inte begår självmord. Dessvärre är det inte sant. De flesta som försöker ta sitt liv har redan berättat det för andra. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på de signaler som ges, så att du kanske kan gripa in innan det är för sent. Det är viktigt att uppmärksamma livssituationer som kan verka hotande för en människa som kanske inte har det så bra innan. Familj och vänner måste hjälpa den som plötsligt blivit ensam, försöka hindra henne från att isolera sig och försöka undvika att till exempel alkohol- eller medicinmissbruk tar överhanden. Framförallt ska man låta personen få prata igenom problemen tills faran verkar vara över. För att få en uppfattning om risken för att någon ska begå självmord gör man inom vården en såkallad självmordsriskbedömning. Grunden för en sådan bedömning är självfallet att man först har etablerat en fungerande relation till patienten, något som ibland kan gå snabbt, ibland ta lång tid.
Man frågar ofta utifrån en trappstegsmodell, där man börjar med hur personen mår rent allmänt. Sedan kan man föra över samtalet på förekomsten av olika depressionssymtom. När man fått dessa beskrivna kan man gå vidare och fråga om hur den drabbades hela livssituationen känns. Livet kanske känns tungt och svårt men ändå möjligt att leva. Om livet känns svårt kan det finnas känslor av hopplöshet eller meningslöshet som kan leda vidare till tankar om att man vill ta sitt liv. Finns sådana tankar så frågar man vidare om tankarna är aktuella nu och om de är ständigt närvarande eller bara ibland. Och om det finns planer på hur det ska gå till.
Den som har ständiga tankar på att ta livet av sig behöver akut hjälp inom ramen för sjukvården. Risken för självmord är då stor och ibland kan det vara nödvändigt med inläggning på sjukhus för stöd och övervakning i den akuta fasen. Det är viktigt att veta att det går att bli frisk från depressionssjukdomen med hjälp av modern behandling och att livet då kommer att te sig helt annorlunda.

Oftast är flera misslyckade självmordsförsök hos en och samma individ inte i första hand tecken på dödsönskan utan ett krav på uppmärksamhet, ett rop på hjälp eller en form av utpressning, vanligen mot närstående. Dessa senare, mer spektakulära självmordsförsök är inte avsedda att “lyckas”, dvs resultera i död och företas vanligen genom intag av överdos läkemedel eller genom karvande i handlederna. Den senare metoden resulterar mycket sällan i förblödning, däremot ofta i skadade senor. Överdos av tabletter kan vara livshotande, det beror på vilket läkemedel som förtärts. Därför är även självmordsförsök utan självmordssyfte inte ofarliga, de kan resultera i icke avsedd död.

Män och kvinnor reagerar olika när de försöker ta sitt liv. Den vanligaste självmordsmetoden för män är att hänga sig eller skjuta sig, medan kvinnor oftast tar medicin i stora mängder eller dränker sig. Självmordsförsök – alltså de situationer där den berörde klarar sig med livet i behåll – sker i regel med medicin och då i synnerhet sömn- eller lugnande medel i kombination med alkohol.

En person som har försökt ta sitt liv är alltid i en svår livssituation och man måste se till att han eller hon får den hjälp som behövs. Många läggs in på sjukhus och behandlas för sitt akuta livshotande tillstånd, men dessvärre finns det sällan kapacitet eller tid för de mindre akuta tillstånd som också kan leda till självmordsförsök.
En så svår livssituation är det inte många som kan klara ensamma. Det är nödvändigt med professionell hjälp. Hjälpen ska sättas in omedelbart efter självmordsförsöket, dels för att det finns stor risk för återfall, men också för att den berörde är mest motiverad att bli hjälpt vid den tidpunkten. De flesta är glada för att försöket inte ledde till döden.

“Den som tar sitt liv gör det med ett slutgiltigt, brutalt skrik. Men för sent. Dörren har slagit igen när vi rusar till för att hjälpa. Vi kan bara svälja hårt och acceptera, försöka att förstå. Men vi skulle så gärna ha sträckt ut en hand … lite tidigare.”
Citat ut Solveig Böhles bok “Någon blir kvar när en människa tar sitt liv”.

Självmord och självmordsförsök, 2.6 out of 5 based on 6 ratings
| Mer
Betygsätt Självmord och självmordsförsök


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Självmord och självmordsförsök eller som på något sätt är relaterade med Självmord och självmordsförsök.

Kommentera Självmord och självmordsförsök

« | »